Vem kan ansöka om understöd? Var kan jag kontrollera ansökningstiderna?

Kulturens årliga understöd kan sökas av yrkesinriktade konst- och kulturinstitutioner, läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning och av hembygdsföreningar och kulturföreningar i Esbo. Projektunderstöd kan också sökas av privatpersoner och arbetsgrupper. Konststipendierna är avsedda för professionella konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.

Bekanta dig noggrant med ansökningsanvisningarna och grunderna för beviljandet av understöd. Du kan kontrollera ansökningstiderna på sidan för varje understöd.

Hur skickar jag ansökan till Esbo stad?

Du kan ansöka projektunderstöd via ansökningstjänsten på webben. Då ska du identifiera dig med bankkoder eller mobilcertifikat. Ansökningstjänsten på webben används också av de hembygdsföreningar och kulturföreningar i Esbo som ansöker om årligt understöd. 
Övriga kulturunderstöd, det vill säga konststipendier och årliga understöd för yrkesmässiga konst- och kultursamfund ansöks genom att ansökningsblanketten i pdf-format skickas tillsammans med de obligatoriska bilagorna till Esbo stads registratur. De nyaste versionerna av blanketterna kan laddas ner från webbplatsen för kulturunderstöd. 

Var får jag hjälp med att skriva en ansökan?

Läs mer om målen för kulturunderstöden på denna webbplats. Under ansökningstiden ordnas Kulturens understödskliniker, som du får information om på vår webbplats och via KulttuuriEspoos (KulturEsbo) kanaler i sociala medier. Du kan också skicka frågor per e-post till adressen kulttuuriavustukset@espoo.fi. Dessutom kan du ringa beredarna och fråga hur du hittar rätt understödsform och ansökan om understöd.

För vilket ändamål kan understöd sökas? Är det möjligt att få understöd för evenemang inom en subkultur?

Understöd kan sökas för tre ändamål:

  • årligt understöd för verksamhet som bedrivs av en konst- och kulturgemenskap eller en förening i Esbo
  • projektunderstöd för kulturevenemang, kulturprojekt eller projekt för kulturell välfärd som genomförs i Esbo
  • konststipendium för professionellt konstnärligt arbete

Det är också möjligt att ansöka om understöd för evenemang inom en subkultur, nya och fräscha öppningar är alltid välkomna.

Kan samma aktör få understöd flera gånger?

De årliga understöden används för att stöda långsiktig verksamhet. Det innebär att samma professionella aktörer och föreningar kan få stöd under flera år.

I fråga om projektunderstöd och konststipendier är projektets och arbetets innehåll avgörande, men samma sökande beviljas vanligen inte upprepade gånger understöd för samma typ av verksamhet. På så sätt strävar man efter jämlikhet. Avsikten är också att stödja nya aktörer och evenemang och projekt som förnyar kulturutbudet i Esbo.

På vilka grunder fördelas understöden? Hur utvärderas ansökningarna?

Av ansökningarna bedöms den konstnärliga kvaliteten och huruvida projektet kan genomföras på ett lyckat sätt. Projekten ska vara öppna och de ska främja Esbobornas delaktighet.

Bakgrunden till bedömningskriterierna är stadens strategi, det vill säga målen i Berättelsen om Esbo, samt programmet KulturEsbo 2030 som har godkänts av stadsfullmäktige.

Hur fattas beslut om understöden?

Esbo kulturnämnd beslutar om understöd som överstiger 3 000 euro och kulturdirektören om understöd som understiger 3 000 euro. Nämnden fattar beslut cirka fem gånger per år och kulturdirektören månatligen.

Hur mycket understöd delas det ut? Hur mycket kan ett enskilt projekt få understöd?

Anslaget för projektunderstöd och konststipendier har under de senaste åren varierat mellan 300 000 och 400 000 euro. Det genomsnittliga understödsbeloppet för ett projekt är cirka 3 000 euro, men projekten är olika och beloppen varierar.

År 2021 beviljades årliga understöd på cirka 11 miljoner euro för cirka 100 professionella aktörer och föreningar i Esbo.

Varifrån kommer pengarna för kulturunderstöden?

Kulturunderstöd beviljas av Esbo stads anslag, dvs. offentliga medel. Därför är tillgängligheten till kulturtjänster i Esbo ett viktigt kriterium när beslut fattas.

Hur ska jag gå till väga när jag har beviljats kulturunderstöd?

Alla som sökt kulturunderstöd får beslutet via epost eller per post. Kulturnämndens protokoll och tjänsteinnehavarbeslut publiceras också på Esbo stads webbplats.

Det beviljade understödet betalas på ditt konto i allmänhet cirka en månad efter beslutet.

När ett projekt som fått understöd avslutas, ska en redogörelse över projektet skickas till resultatenheten för kultur. Anvisningar och blanketten för redogörelsen finns på denna webbplats. Understödstagaren är skyldig att redogöra för användningen av understödet inom utsatt tid. Om redogörelsen saknas kan det utgöra ett hinder för att bevilja ett nytt understöd. 

Får jag använda Esbo stads logotyp i informationen om mitt projekt som fått understöd?

Ja. Den som fått understöd ska i mån av möjlighet foga Esbo stads och KulturEsbos logotyper till sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Logotyperna finns på sidan för understödstagaren. I samtliga fall ska den som fått understöd nämna att Esbo stad stöder evenemanget.