Rent och smart - samarbetes Kera

”Rent och smart - samarbetes Kera” samordnas av Esbo stad. Målet är en ny stadsdel som bygger på klimatneutral, cirkulär ekonomi. Dit når vi med nya partner, samarbetsformer, verksamhetssätt och lösningar.

Kera är ett av de största nybyggnadsområdena i Esbo. Det gamla industri- och lagerområdet kommer att bli ett bostadsområde för minst 14 000 invånare och ett arbetsplatsområde. Allting baserar sig på hållbarhet och klimatvänlig, cirkulär ekonomi. Området har mest privata markägare och genomförs i samarbete med markägare, byggare och andra utvecklingspartner. I byggnadsskedet stärks samhörighet och hållbar livsstil genom verksamhetssätt och konkreta försök som utvecklas inom projektet. Dessutom vill vi etablera Keras betydelse som plattform för pilotförsök, där klimatneutrala lösningar inom cirkulär ekonomi testas och tas i bruk. Utöver utvidgande och etablering av samarbetsmodeller genomförs snabba pilotförsök och de mest lovande sätten och lösningarna som främjar hållbarhet i hela stadsdelen genomförs i större skala.

Projektet genomförs med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 som beviljas av Nylands förbund.

Åtgärder

Esbo stad vill vara Europas mest hållbara stad nu och i framtiden. Åtgärderna inom samarbetsprojektet för ett rent och smart Kera stöder uppnåendet av målet att Esbo ska bli klimatneutralt 2030 samt på sikt FN:s mål för hållbar utveckling. Projektets mål främjas genom tre teman:

  1. Etablering av samarbetsmodeller och försöksmiljöer
  2. Handavtryckslösningar och ökad genomslagskraft i Kera
  3. Lokaler och koncept för cirkulär ekonomi

Till utvecklingsåtgärderna hör ett utvecklingsforum för företag, kartläggning av möjligheterna att tillfälligt använda tomma lokaler i Kera samt en försöks- och mötesplats för pilotförsök och kommunikation.

Tidtabell

1.3.2022–31.3.2023

 

Mer information

Emmi Kauhanen

Utvecklingschef040 553 2892

Tessa Armour

Specialist040 636 8818
Alberga