Tillstånd för evenemang

Vilka lov och anmälningar krävs för tillställningar?

Många aktörer övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Arrangören ska oberoende av tillställningens art i god tid ansöka om behövliga tillstånd från myndigheter eller göra de behövliga anmälningarna.

Om offentliga tillställningar stadgas i lagen om sammankomster och i 16 § i räddningslagen. Enligt lag och förordning ska arrangören se till att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och inte medför fara för människor och omgivningen eller skadar egendom. Arrangören ansvarar alltid för tillställningen och dess verkningar, för planeringen av tillställningen och för att utarbeta de utredningar som behövs. Varje tillställning ska ha en arrangör som har helhetsansvaret för hela tillställningen.

Vissa tillställningar är privata och kräver därför inga tillstånd, ansökningar eller anmälningar. Om en privat tillställning trots detta kan tänkas påverka allmän ordning och säkerhet, är det frågan om en offentlig tillställning.

De finns inget entydigt svar på frågan om när en tillställning föranleder tillstånd och anmälningsskyldighet. Enligt en grundlagsförordning räknas tillställningar för över 200 personer som offentliga tillställningar.

Nedan hittar du information om de vanligaste tillstånden. Kom ihåg att det på grund av tillställningens art kan krävas också sådana tillstånd, anmälningar eller åtgärder som inte nämns här. Om du är osäker på vilka tillstånd du behöver, bekanta dig med de anvisningar som myndigheternas webbplatser har om offentliga tillställningar eller kontakta den ansvariga myndigheten.