Karamalmens skola

Karamalmens skola är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1-6.

Vår skola

Karamalmens skola skall vara en skola mitt i byn, en naturlig samlingsplats för människor med anknytning till skolan. Detta medför att verksamheten måste utvecklas så att människor trivs och ser det meningsfullt att vistas i de nyrenoverade utrymmena som vi förfogar över.

Vi ställer oss positivt till att utomstående klubbar, vårdnadshavare eller andra intressenter ordnar verksamhet i skolan för eleverna.

Vi vill öppna dörrarna för ett djupgående samarbete med vårdnadshavarna då vi utvecklar vår verksamhet. Informationen och kommunikationen sker via wilma, e-post, hemsidan och brev.

Verksamheten skall även sträva till att stärka elevens självförtroende och förmåga att utrycka sig både verbalt och nonverbalt. Därför strävar vi till att skapa individer som vågar och kan uttrycka sig och för detta måste vi skapa tillfällen genom t.ex. små eller stora uppträdanden samt att stärka den språkliga förmågan till den nivå att det är möjligt att fritt utrycka sig på svenska.

Elever skall även känna sig trygga i denna miljö. Förutom att de fysiska förutsättningarna bör vara på en god säkerhetsnivå bör även atmosfären vara trygg. Det betyder att vi strävar efter en familjär atmosfär där eleven känner att den kan lyckas men också misslyckas på ett tryggt sätt.

Bild: Summit Media