Byggnadsskydd

Esbo medeltida stenkyrka vid Esbo å, sagolika Träskända gård med sin park och den unika trädgårdsstaden Hagalund – det bebyggda landskapet i Esbo är mångsidigt och visar byggnadsstilar från olika epoker.

I allmänhet är Finlands byggnadsbestånd mycket ungt jämfört med det övriga Europa: 70 procent av våra bostäder har byggts först efter andra världskriget. För att kunna bo och arbeta i byggnader av olika åldrar även i framtiden arbetar museet för att skydda byggnader som är värdefulla och som ska bevaras. KAMU Esbo stadsmuseum genomför forskning och undersökningar om byggnadsbeståndet och kulturmiljön i Esbo för byggnadsskyddets behov. 

Du kan kontakta KAMU när du behöver information om byggnaders kulturhistoria, byggnadsskydd eller reparationsrådgivning i anslutning till skyddade byggnader. Kontakter helst per e-post: kulttuuriymparisto@espoo.fi.

Ansökning av understöd

Museet ger även anvisningar om understöd som beviljas för upprustning av värdefulla byggnader och övervakar användningen av dem. Museiverket och NTM-centralen i Nyland beviljar årligen understöd till restaurering och underhåll av kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. 
Museiverkets understöd(extern länk)
NTM-Centralens understöd för vård av byggnadsarvet(extern länk)

Kontakter helst om understöd per e-post: kulttuuriymparisto@espoo.fi