Av Esbos areal är nästan 60 procent skog vilket motsvarar cirka 18 700 hektar. Esbo har också relativt mycket skyddat skogsområde – cirka 2 300 hektar, inklusive Noux nationalpark(extern länk). 81 skogsområden har fridlysts som naturskyddsområden.

Det finns stora skogsområden i Noux, Pirttibacka, Luk och Esbo centralpark. Det finns även lundar och gamla skogar i olika delar av Esbo. Enligt den senaste undersökningen av skogsresurser(extern länk) är omkring 29 procent av det totala skogsbeståndet i Esbo över 80 år gammalt och 16 procent över 100 år gammalt.

Majoriteten av Esbos skogar är gran- och talldominerade moskogar med lövträd. På många ställen finns också lundartade moar och lundar. Esbo hör till ekzonen, det vill säga den hemiboreala vegetationszonen, så det växer allmänt ekar, andra ädelträd och hasselbuskar hos oss.

Staden äger cirka 5 500 hektar skog och det finns över 3 000 hektar planlagda grönområden. Det är viktigt att upprätthålla naturens mångfald i skogarna till exempel genom att bevara gamla träd, snårskogar och murket trä. Ett oräkneligt antal organismer hittar skydd och utbredningsområden i dem.

Det finns också många små myrar i Esbo. I Esbo överlappar skogar, bergiga områden och myrar ofta varandra som mosaikliknande mönster. Myrarna är sällsyntare naturtyper och hem för många organismer, men både myrarna och skogarna erbjuder också många fördelar för människor – så kallade ekosystemtjänster. De producerar bär, stoppar översvämningar och renar vatten samt binder kol. Skogarna för sin del erbjuder möjligheten till rekreation och naturupplevelser för alla Esbobor.

Läs mer om skötsel av skogar.

Hela Esbo