Förlusten av den biologiska mångfalden är ett av vår tids största problem. I Esbo kan den besvaras lokalt genom att skydda och främja Esbos egna naturvärden.

Det är livsviktigt att vi kan bevara områden med särskilt stora naturvärden och de ekologiska förbindelserna samtidigt som staden växer. På så sätt kan vi garantera bevarandet av naturens mångfald och fungerande ekosystem. Samtidigt främjar vi de rekreations- och hälsoeffekter som naturen erbjuder samt andra livsviktiga naturfördelar. Utöver skyddsnätverket behövs praxis som genomsyrar all verksamhet i staden och tar större hänsyn till den biologiska mångfalden i all verksamhet. Mångfalden kan på många håll även främjas och utvecklas.

Ekologiska förbindelser i nyckelroll

De ekologiska förbindelserna är gröna korridorer genom vilka naturens organismer kan röra och sprida sig.  Olika arter behöver olika förbindelser när de rör sig. Till exempel är det viktigt för flygekorren att ha förbindelser som bildas av träd som står tillräckligt nära varandra, medan vattenlevande djur behöver obrutna rutter av strömvatten.

I Esbo har under 2018–2021 undersökts det ekologiska nätverkets nuvarande tillstånd samt upprättats ett åtgärdsprogram för att komplettera naturskyddsnätverket. Dessutom har man sammanställt praxis för staden för att främja naturens mångfald även utanför skyddsnätverket. 

Bekanta dig med naturskyddsområdena

I Esbos naturskyddsområden kan du lära känna den skyddade, mångsidiga naturen. Att röra sig till fots, plocka bär och svamp samt annat friluftsliv och annan rekreation som inte stör naturen är tillåtet i nästan alla skyddsområden. Ett undantag från detta är till exempel de fridlysta fågelskären. Vissa objekt har skyltar och naturstigar, andra kan besökas mer självständigt.

Utöver skyddsobjekten har många andra områden av betydande naturvärden identifierats i Esbo. Dessa områdens naturvärden ska säkerställas genom markanvändning och naturvårdsplanering, Esbo stad kompletterar skyddsnätverket i enlighet med åtgärdsprogrammet för naturens mångfald 2021–2030.

Alla kan främja naturens mångfald

Var och en av oss kan göra något för att främja naturens mångfald. Man kan till exempel låta en del av sin egen gårdsplan vara som den är. Man kan plantera blommor på gården, låta löven förmultna i stället för att kratta bort dem och även göra en gärdsgård. Att plantera buskar och träd samt hänga upp fågelholkar och insektshotell skapar skydd och häckningsplatser för faunan. På gården eller balkongen kan man odla pollinatorvänliga växter.

I vardagen bör man också ta hänsyn till hållbar rörlighet och konsumtion. Alla kan delta i till exempel talkoarbeten för skräpinsamling eller främmande arter eller till och med ordna dem själv.

Hela Esbo