Health&Greenspace — välbefinnande från stadsnaturen

Grönare städer, hälsosammare samhällen

Esbo stad deltog i projektet Health&Greenspace 2019–2022. Projektets syfte var att stödja stadsbornas välmående och hälsa med hjälp av stadens blågröna infrastruktur. Man granskade också hur växtlighet och vattenområden kan lindra hälsoskador i stadsmiljön, såsom trafikbuller, luftföroreningar och hög värme.

Projektet finansierades delvis av Europeiska unionens URBACT-program. URBACT-programmet bygger på nätverk mellan städer där städernas utvecklingskompetens samlas och sprids genom erfarenhetsutbyte och överföring av god praxis. I Health & Greenspace-projektet deltog nio europeiska städer. Läs mer på URBACT webplats Health&Greenspace(extern länk) (på engelska).

I Esbo administreras projektet av miljövårdsenheten.

Esbo handlingsplan för främjande av hälsofördelar av blågrön infrastruktur 2022–2030

Projektstäderna utarbetade handlingsplaner som styr främjandet av hälsonytta av stadsmiljön. Handlingsplanen beskriver den blågröna infrastrukturens nuläge och stadens arbete för att trygga hälsofördelarna. Dessutom presenteras åtgärder för staden och stadens partner att trygga hälsofördelarna i fortsättningen. Handlingsplanen har utarbetats i intimt samarbete över förvaltningsgränserna och tillsammans med invånare och sammanslutningar.

Planeringsguide av hälsonaturstig

Som pilotprojekt för Health & Greenspace-projektet utarbetades Planeringsguiden av en naturstig med hälsotema. I anvisningen beskrivs planering och genomförande av hälsonaturstigen i Olars. Naturstigen med hälsotema genomfördes i samarbete mellan närmare 20 organisationer i Kockbyskogen i Centralparken 2019. Den genomfördes på Olari-seuras initiativ.

Med hjälp av anvisningen för planering av en naturstig med hälsotema kan också andra städer och invånarföreningar genomföra en sådan och dra nytta av aktiva invånare och organisationer i en engagerande process.

Health&Greenspace — Grönare städer, hälsosammare samhällen

Läs mer: https://urbact.eu/healthgreenspace(extern länk)