Det gröna Esbo är en modern stad som växer och blir en alltmer bebyggd stadsmiljö. I Esbos långa historia har dock jordbruket spelat en viktig roll, och olika jordbruks- och betesmetoder har format landskapet och naturen i hundratals år.

Många arter har anpassat sig till dessa miljöer som formats av jordbruket. Efter att den traditionella boskapsskötseln och betet inom den upphört, håller de gamla jordbruksmiljöerna på att försvinna även i Esbo, och deras typiska arter och naturtyper har blivit utrotningshotade. Lyckligtvis kan arter från de traditionella miljöerna också trivas på de nya ängar som ska anläggas samt till exempel längs vägar.

Rätt slags vård av traditionella miljöer och andra ängsområden är samtidigt ett sätt att bevara naturens mångfald.  Staden vårdar flera ängar och landskapsfält i sitt område samt traditionella miljöer, så att de inte ska växa igen. Inom vissa av Forststyrelsens objekt, såsom Villa Elfvik och i Fiskarskullen i Esboviken, bevaras landskapet även med hjälp av boskap.

De traditionella miljöernas betydelse

I Esbo har utredningar om kulturmiljöer gjorts 2003 och 2014. Olika ängar och fält skapar ett vackert landskap och en trivsam boendemiljö. De erbjuder också näring för pollinerande insekter och levnadsmöjligheter för även andra arter som är anpassade till dessa miljöer. De traditionella miljöerna fungerar som en länk mellan Esbos långa jordbrukshistoria och nuvarande stadsnatur.

Även om många av våra traditionella miljöer är ganska små och i vissa fall redan igenvuxna, finns även värdefulla pärlor och massor av beaktansvärda växtarter, såsom kattfot, gulmåra och ängsnejlika. Fjärilsbeståndet är också mångsidigt. Betydelsen av de traditionella miljöerna i Esbo betonas av deras långa historia: många objekts förflutna kan spåras tillbaka till 1700- eller 1800-talet.