Tjänsten Moniku är avsedd för familjer med ett främmande språk som modersmål, där åtminstone den ena föräldern talar något annat språk som modersmål än finska eller svenska. I tjänsten Moniku koncentrerar man sig på tidigt stödjande av barnets språkutveckling. Målet är att stärka inlärningen i det egna modersmålet för barn i rådgivningsåldern och stödja föräldrarna i användningen av det egna modersmålet med barnet samt att stärka familjens stolthet över sin kultur. Familjer hänvisas till tjänsten Moniku av mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare. Man kan också själv söka sig till tjänsten eller bli hänvisad till den av en annan myndighet. Tjänsten Moniku är service enligt socialvårdslagen (socialvårdslagens 18 § Familjearbete) som genomförs i samarbete med mödra- och barnrådgivningen. Förutsättningar för användning: Tjänsten Moniku är avsedd för familjer som väntar barn och för barnfamiljer med 0-6-åringar. Mer information - Tjänsten är avgiftsfri för klientfamiljer. - Vid behov används tolktjänster. - Tjänsten Moniku är inte en öppenvårdstjänst inom barnskyddet.