Faderskapsutredning och fastställande av faderskap

När ett barn föds av en mor som inte är gift när barnet föds, ska barnets faderskap utredas och fastställas separat. Faderskapet kan erkännas på mödrarådgivningen före barnets födelse eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Faderskapet fastställs av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(extern länk), varefter faderns uppgifter registreras i befolkningsdatasystemet. I klara fall erkänns faderskap i första hand vid mödrarådgivningen(extern länk). I dessa fall kontaktar föräldrarna inte barnatillsyningsmannen. På mödrarådgivningen kan föräldrarna också avtala om gemensam vårdnad.

Möte hos barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsmannen (extern länk)får av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata information om alla barn som föds utom äktenskapet. Om faderskapet inte har erkänts på rådgivningen skickar barnatillsyningsmannen en kallelse till barnets mor att utreda faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Om modern och fadern vill att faderskapet erkänns ska de gå till barnatillsyningsmannen tillsammans.

Till besöket ska man medta identitetshandlingar.  Godtagbara handlingar är pass (vilken stat som helst), främlingspass eller resedokument för flykting som utfärdats av en finsk myndighet, identitetskort (utfärdat av en myndighet i Finland, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz) samt körkort som utfärdats av en finsk myndighet efter 1.10.1990.

Om en man erkänner faderskap hörs modern med anledning av erkännandet. Före erkännandet går man igenom erkännandets betydelse och rättsverkningar. Vid mötet upprättas skriftliga handlingar som sänds till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som sänder ett beslut om fastställande av faderskap direkt till modern och den man som erkänt faderskapet.

Om faderskapet är oklart är det möjligt att försäkra sig om faderskapet genom rättsgenetiska undersökningar som utförs vid ett möte med barnatillsyningsmannen. De som undersöks tar själva egna strykningsprov på kindens inneryta och barnets prov tas av modern eller någon annan vuxen. Undvik att äta, dricka (utom vatten) och röka i minst en halv timme före provtagningen. Barnatillsynsmannen ger anvisningar och övervakar provtagningen. Proverna sänds till Institutet för hälsa och välfärd för undersökning och undersökningsresultatet kommer till barnatillsyningsmannen.

Hos barnatillsynsmannen kan föräldrarna samtidigt också avtala om vårdnad om barn, boende, umgängesrätt och underhåll.

Faderskapet kan också utredas i domstol

Om en man inte vill erkänna sitt faderskap eller om modern inte vill reda ut saken, kan faderskapet utredas och avgöras i domstol. Modern kan inte förhindra att faderskapet utreds, men barnatillsyningsmannen har rätt att vid behov avbryta utredningen. En man som anser sig vara fader kan väcka talan om fastställande av faderskap även utan att erkänna sin faderskap.

Barnatillsyningsmannen kan utreda ett äktenskapligt barns faderskap

Barnatillsyningsmannen kan på ett äkta pars gemensamma begäran utreda ett äktenskapligt barns faderskap. Utredning ska begäras inom sex månader från barnets födelse.

Ett äktenskapligt barns faderskap kan också erkännas av någon annan än maken, om både modern och maken godkänner erkännandet.

När faderskapet fastställs får barnet rättigheter

  • barnet är släkt med sin far och faderns släkt och får arvsrätt
  • barnets far kan bli vårdnadshavare
  • barnet har rätt att träffa sin far om de bor på olika håll
  • barnet har rätt att få underhåll av sin far
  • barnet kan ges faderns efternamn
  • barnet har rätt till eventuella pensions- och försäkringsförmåner från faderns sida.

Om faderskapet inte tidigare fastställts kan modern, en möjlig fader eller ett barn som fyllt 15 år på nytt anhängiggöra ärendet när som helst genom att kontakta barnatillsyningsmannen. Också en vuxen persons faderskap kan utredas och erkännas hos barnatillsyningsmannen, om alla parter vill det.