Erkännande av moderskap och moderskapsutredning

Erkännande av moderskap görs på mödrarådgivningen.

Den nya moderskapslagen trädde i kraft 1.4.2019 och den tillämpas på fastställande av moderskap när en kvinna har gett samtycke till assisterad befruktning jämsides med den som fött barnet. Erkännande av moderskap görs på mödrarådgivningen.

Förutom den kvinna som har fött barnet kan hennes kvinnliga partner fastställas vara moder till barnet, om dessa har skaffat barnet tillsammans genom assisterad befruktning. Efter att barnet har fötts eller i oklara fall utreds moderskapet och erkänns hos barnatillsyningsmannen.

Det är inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödra- och barnrådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.