Erkännande av faderskap på rådgivningsbyrån

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Föräldrarna får information om hur erkännandet ska gå till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Vanligtvis sker erkännandet vid ett besök som infaller under graviditetsvecka 30–32.

Fadern lämnar personligen sitt erkännande av faderskapet till hälsovårdaren i den blivande moderns närvaro och med hennes samtycke vid den mödrarådgivning som modern besökt under sin graviditet. Både moderns och faderns identitet kontrolleras med ett lämpligt identitetsbevis i samband med erkännandet.

Båda föräldrarna måste förstå vad erkännandet innebär och de rättsverkningar som följer av det. Sedan 1.12.2019 har erkännandet automatiskt medfört gemensam vårdnad av barnet. Om föräldrarna inte vill ha gemensam vårdnad sköts erkännandet hos barnatillsyningsmannen efter att barnet är fött.

Då faderskapet fastställs uppstår ett rättsligt giltigt släktskapsförhållande. Barnets föräldrar är underhållsskyldiga och barnet har rätt till underhåll fram till att hen fyller 18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för utbildning om det anses vara rimligt. Barnet kommer att ha arvsrätt till sin far och faderns släktingar samt rätt till faderns efternamn. Efter att faderskapet fastställts blir det också möjligt att avtala om ensam vårdnad, boende och umgängesrätt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet

Behandlingen av ärendet överförs från rådgivningen till barnatillsyningsmannen och därifrån vidare för att fastställas vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett faderskap som erkänts före barnets födelse kan återkallas inom 30 dagar efter barnets födelse genom att detta meddelas barnatillsyningsmannen. Efter tidsfristen på 30 dagar behandlar barnatillsyningsmannen ärendet och överför ärendet till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar beslutet om fastställande av faderskapet per post direkt till föräldrarna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan låta bli att fastställa faderskapet om det finns orsak att misstänka att den som erkänt faderskapet inte är barnets far. Efter att faderskapet fastställts fastställer barnatillsyningsmannen avtalet om gemensam vårdnad som undertecknats vid rådgivningen och skickar det per post till föräldrarna.

Det är fortfarande inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödrarådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.

Erkännandet av faderskap gäller inte gifta par eftersom faderskapet då bestäms på grundval av moderns äktenskap.

Läs mer: