Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall

Ett sjukt barn ska inte skickas till skolan. Vården ges på den egna hälsostationen. Olycksfall under fritiden sköts också av den egna hälsostationen.

När eleven insjuknar under skoldagen

När eleven blir sjuk mitt under skoldagen är det i första hand läraren/skolgångsbiträdet som ringer till vårdnadshavaren och ber honom eller henne vid behov komma och hämta barnet hem. En elev på sekundärnivå kan med vårdnadshavarens tillstånd gå hem ensam utan att be om tillstånd av hälsovårdaren.

Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att ett sjukt barn förs hem samt att svara för de resekostnader som detta orsakar.

Olycksfall i skolan

Hälsovårdaren ansvarar tillsammans med skolans övriga personal för första hjälpen i olycksfall som inträffar i skolan. Om olyckan inträffar under skoldagen kan eleven gå till hälsovårdaren om hon är på plats. Hälsovårdaren ger första hjälpen, kartlägger situationen, registrerar det inträffade och hänvisar vid behov eleven till hälsostationen. Dessutom kontaktar hälsovårdaren barnets vårdnadshavare. I en situation av första hjälp har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård. Akuta problem tas om hand på hälsostationen.

Om en olycka inträffar görs alltid en olycksanmälan till skolsekreteraren. Den händelsebeskrivning som fogas till olycksanmälan görs av läraren eller vårdnadshavaren tillsammans med eleven.

Eleverna i Esbo stadsskolor är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som täcker den offentliga hälso- och sjukvårdens poliklinikavgift.

Anvisningar som gäller elevens grundsjukdom

Det är bra att informera skolhälsovårdaren om elevens grundsjukdomar och medicinering av dem. Vården och behandlingen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan eleven besöka skolhälsovårdarens mottagning.

Eleven ska ha med sig de läkemedel som behövs för grundsjukdomen, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Eleverna tar sina mediciner själva, vid behov med stöd av skolgångsbiträdet. Skolan svarar inte för förvaringen av elevernas läkemedel.

Deltagande i skolgymnastik

Är eleven helt eller delvis förhindrad att delta i gymnastiklektionen på grund av sjukdom eller skada ska vårdnadshavaren informera gymnastikläraren om detta. Hälsovårdaren skriver inte ut frånvarointyg för gymnastiklektionen, utom i akuta fall.

Mera information

Barnhuset.fi (extern länk)är en tjänst inom specialsjukvården med information om barns sjukdomar, behandling och förberedelser inför behandling.