Framtidsutsikter för Norra Esbo

Esbos norra delar utvecklas långsiktigt som en del av en tätare stadsstruktur.

För tillfället har endast en liten del av norra Esbo planlagts. Den nya generalplanen för norra och mellersta Esbo är under beredning och läggs fram som förslag i 2020. I den nya generalplanen möjliggörs och effektiveras bostadsbyggandet i området mellan Ring III och Vichtisvägen, nordöst om Bodom träsk. Byggnadsbeståndet kommer också i fortsättningen att vara småhusdominerat.

Trots att utvecklingen av metron och Kustbanan betonas i Esbo, vill man också utveckla Esbos norra delar långsiktigt som en del av en tätare stadsstruktur. I planerna beaktas norra Esbos värdefulla kulturlandskap och rekreationsområden.

Alueen rakennuskanta tulee jatkossakin olemaan pientalovaltaista.Bild: Olli Urpela

Förbindelselederna i norra Esbo utvecklas genom att bygga Gobbackavägen som går i syd-nordlig riktning. Vägen blir den viktigaste trafikleden i Viskärrsområdet. Byggandet av vägen har inletts och framskrider så snart detaljplanerna för området fastställs.

Kalajärvi