Framtidsutsikter för Köklax

Byggandet som planerats i närheten av stationen förbättrar matarförbindelserna och omvandlar en stor del av det gamla industriområdet till kvarter för flervåningshus för boende.

Köklax är ett av Esbos lokalcentrum. Köklax är till stora delar ett småhusdominerat område. Bostadsmässområdet som byggdes år 2006 intill den gamla bymiljön representerar en tät och låg byaktig stadsstruktur. Byggandet som planerats i närheten av stationen förbättrar matarförbindelserna och omvandlar en stor del av det gamla industriområdet till kvarter för flervåningshus för boende.

Bild: Mika Lehtinen

De norra delarna av Köklax förblir jord- och skogsbruksområden, medan de moderna tidsskikten kompletterar de forna byarna. De gamla byarnas skala och strukturer är även utgångspunkten för ny planläggning.

Köklax