Framtidsutsikter i Hagalund

Den ursprungliga trädgårdsstaden i Hagalund bevaras trots att stadsdelen förnyas. Hus som byggdes i Hagalunds centrum på 1970- och 1980-talen rivs och nya byggs i deras ställe.

Den ursprungliga trädgårdsstaden i Hagalund bevaras trots att stadsdelen förnyas. Hus som byggdes i Hagalunds centrum på 1970- och 1980-talen rivs och nya byggs i deras ställe.

Esbo kulturcentrum och Kulturplatsen med omgivning förnyas och kulturcentrumet byggs ut. Utbyggnaden, som till största delen placeras ovanpå markytan, ligger vid Kulturplatsens norra kant och kopplas samman med kulturcentrumet via ett galleri. Den får också en teatersal.

I Hagalund finns en centralparkering med 2 100 bilplatser. Krämarbergets parkeringshus rivs, eftersom det inte längre behövs. På dess plats byggs bostäder.

Centraltornet i Hagalund utvecklas som kontorsbyggnad. Det så kallade Marimekkohuset, som ligger i södra kanten av Kulturplatsen, rivs. På dess plats byggs ett kontorshus med affärslokaler i nedersta våningen. 

Kulturstråket i Hagalund.Bild: Arkkitehtitoimisto Sarc Oy.

Trafiken på Ring I flyttades till tunneln i Kägeludden sommaren 2019. Ovanpå tunneln mellan Hagalund och Kägeludden har det byggts en park. Kägeluddsparkens gång- och cykelvägar skapar goda förbindelser från Österstranden i Hagalund till metron och Kägelvikens strandpromenad.

Tunneln och de planskilda anslutningarna i Kägeludden har fått trafiken att löpa smidigare.  Bullret och trafikutsläppen i närområdet har minskat.

Utvecklingen av fotbollsstadion i Hagalunds idrottspark och anknytande lokaler pågår också.

Hagalund