Framtidsutsikter för Esbo centrum

Utvecklingen av Esbo centrum koncentreras till omgivningen kring stationen.

Det gamla ämbetscentrumet förnyas till ett modernt och trivsamt bostads- och arbetsplatsområde. I området byggs både nya bostadshus och affärs- och kontorslokaler. Nya flervåningshus för boende och affärslokaler har byggts intill stationen. Området har blivit trivsammare. För dem som kommer till stationen med cykel har det nyligen byggts en cykelparkering med belysning och tak.

Söder om banan fortsätter utvecklandet av centrumområdet och bostadsområdet i Södrikängen kompletteras med nya bostadsbyggnader under de närmaste åren. Gång- och cykelvägarna mellan Södrik och stationen förbättras.

Kring Vapentorget ligger nya höghus och järnvägsstationen. Bredvid torget planeras även det nya Esbobornas hus.Bild: Noora Nilsén / MySome

På platsen för Ämbetshus 2 som har rivts byggs en ny byggnad, Esbobornas hus, som blir en träffpunkt för Esboborna. I byggnaden förenas stadens förvaltningslokaler, mångsidiga tjänster, kultur- och affärslokaler samt lokaler som betjänar beslutsfattandet och invånarsamarbetet. En arkitekttävling ordnas om Esbobornas hus. Tävlingen avgörs våren 2023 och byggandet inleds år 2027. Avsikten är att ta i bruk Esbobornas hus år 2029. Fullmäktigegården förblir i sin nuvarande användning tills Esbobornas hus tas i bruk.

Det gamla stadshuset, som stått tomt sedan 2009, revs år 2022. Tomtens slutliga användningsändamål utreds.

Byggandet av bostadsområdet Södrikängen uppskattas pågå ungefär tre år till. Det nya daghemmet blev färdigt 2020. Till den delvis färdiga Södrikängen kommer cirka 1 000 människor att flytta under de närmaste åren.

Köpcentret Esbotorget byggs ut och i dess anslutning byggs även bostäder. 

Stadsbanan innebär att avsnittet mellan Alberga och Köklax får två nya spår, vilket ytterligare förbättrar kollektivtrafiken i Esbo centrum. Mellan Esbotorget och järnvägen byggs en resecentral i form av en bussterminal, där resenärerna smidigt kan byta från ett transportmedel till ett annat. 

Esbo centrum