Stöd för växande och lärande

Varje barn ska ha möjlighet att utgående ifrån egna förutsättningar få stöd för växande och lärande i alla situationer i småbarnspedagogiken. Grunden för småbarnspedagogik är en kvalitativ och mångsidig pedagogik som beaktar både gruppens behov och enskilda barns individuella behov. Fungerande daglig struktur och dagliga rutiner skapar ramarna för verksamheten. Pedagogisk handledning, smågruppsverksamhet och differentiering är centrala stödåtgärder inom det allmänna stödet i dagvården.

Målsättningen inom småbarnspedagogik är att anordna dagvården för barn i behov av stöd utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och lärande. Alla barn kan någon gång vara i behov av stöd och stimulans för att komma vidare i sin helhetsutveckling. Vår målsättning är att barnen ska få den hjälp de behöver i daghemmet. Den pedagogiska miljön och verksamheten planeras utgående från gruppens och det enskilda barnets behov.

Inom småbarnspedagogiken bygger stödåtgärderna på att lärarna inom småbarnspedagogik och den övriga personalen uppmärksammar varje enskilt barn och iakttar utveckling och eventuellt behov av stödåtgärder. Inom svensk småbarnspedagogik och utbildning arbetar konsultativa speciallärare inom småbarnspedagogik, som besöker daghemmen regelbundet. I samband med daghemsbesök kan kan konsultativa speciallärare inom småbarnspedagogik vid behov observera barn utifrån ett helhetsperspektiv och kartlägga eventuella behov av stöd. Terapeuter kan konsulteras och i särskilda fall även skolpsykolog.

Stödåtgärder för ett barn i behov av stöd är i första hand integrering i det egna daghemmet. För barnet uppgörs en plan i vilken dagvårdspersonalen i samråd med vårdnadshavare och andra sakkunniga beskriver arbetsmetoder och anpassningar i verksamheten till stöd för barnets utveckling. Vid behov kan barnet beviljas assistenthjälp eller placering på två barns plats.

Processer i anslutning till stöd för barn i småbarnspedaogisk verksamhet är beskrivna i Handboken för ordnande av stöd och elevvård (se bilaga nedan) 

Placering i integrerad/förminskad dagvårdsgrupp

Ett barn, vars stödbehov i växande och lärande är sådant att dagvård i en liten grupp med speciallärare inom småbarnspedagogik är ändamålsenligt, kan placeras i en integrerad/förminskad dagvårdsgrupp i Finno daghem. I den integrerade/förminskade dagvårdsgruppen erbjuds individbaserat stöd utifrån barnets utvecklingsnivå. Stödet erbjuds för att utveckla bl.a. barnets kommunikation, växelverkan och sociala kompetens samt för att utveckla barnets lek och självkänsla.

Gruppen är utgående ifrån behovet antingen en integrerad eller en förminskad dagvårdsgrupp. I den integrerade/förminskade dagvårdsgruppen finns plats för tolv (12) barn varav 5 platser är för barn i behov av stöd. Personalen samarbetar systematiskt i nätverk kring enskilda barn tillsammans med andra sakkunniga. Beviljande av plats i den integrerade dagvårdsgruppen innebär inte automatiskt att barnet har plats i den integrerade-/förminskade förskolegruppen i Finno.

Kontakta gärna ledaren i det egna daghemmet om ni har frågor om ert barns utveckling.

Riktlinjer för beviljande av skjuts inom småbarnspedagogiken

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att skjutsa barnet till småbarnspedagogisk verksamhet. I undantagsfall kan Esbo stad inom ramen för beviljade anslag på ansökan anordna skjuts till eller till och från daghemmet för barn som har behov av stöd för sitt växande och lärande.

Riktlinjer för beviljande av skjuts(extern länk)