Information om ordnande av stöd inom småbarnspedagogiken i Esbo

På den här sidan beskriver vi kort det stöd ditt barn har möjlighet att få inom småbarnspedagogiken i Esbo. Om du har frågor gällande stöd är du välkommen att ta kontakt med den egna barngruppens lärare eller daghemmets ledare. Du kan också ta kontakt med den konsultativa specialläraren som arbetar för ditt barns enhet. Kontaktuppgifterna hittar du på enhetens anslagstavla.

Stöd inom småbarnspedagogiken

Ett barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att få stöd i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Stödet ska ordnas utgående från barnets behov av stöd och barnets styrkor. Stödet ska vara individuellt anpassat och ges i rätt tid.

Stödsystemet har tre nivåer: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

Inom dessa stödnivåer används olika pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödformer då stödet ordnas för barnet.

När stödbehovet uppstår

Om personalen inom småbarnspedagogiken upptäcker att ett barn har behov av stöd tar de genast upp detta med vårdnadshavarna. Om du som vårdnadshavare känner oro kring ditt barns utveckling, lärande och/ eller välbefinnande kan du även ta upp detta med personalen i ditt barns grupp.

Ett barn som är i behov av stöd får i första hand stöd inom ramen för den första stödnivån, allmänt stöd, och stödet genomförs med pedagogiska stödformer. Om det allmänna stödet inte är tillräckligt utvärderas barnets situation och behov av stöd på en högre stödnivå. Både barnet och vårdnadshavare ska vara delaktiga i denna process. Personalen kommunicerar regelbundet med vårdnadshavarna genom hela processen.  

Beslut om stöd och hörande av barn och vårdnadshavare

För att ett barns ska få allmänt stöd krävs inget officiellt beslut. För intensifierat eller särskilt stöd måste ledaren för enheten eller undervisningschefen fatta ett förvaltningsbeslut. Ledaren för enheten fattar beslut om intensifierat stöd och undervisningschefen om särskilt stöd.  

Innan ett beslut om stöd fattas ska barn och vårdnadshavare höras, d.v.s. få möjlighet att uttrycka sin åsikt om det stöd som personalen rekommenderar. Vårdnadshavarna hörs under ett samarbetsmöte där daghemmets personal deltar. Mötet utgår från barnets plan där personalen har antecknat barnets behov av stöd och de stödåtgärder de rekommenderar. Barnets plan skickas till vårdnadshavarna senast två veckor innan samarbetsmötet tillsammans med en officiell kallelse till hörande. Barnet hörs vid ett separat tillfälle av personalen med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. Vårdnadshavarens och barnets muntligt framförda synpunkter och åsikter antecknas och tas i beaktande när beslutet om stöd fattas.

Samarbete

För att garantera barnets bästa är ett gott och aktivt samarbete mellan vårdnadshavare och personal viktigt. Detta säkras genom daglig kommunikation kring barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Informationsdelning, dialog och samverkan mellan personalen och hemmet främjar barnets bästa.