Garanti för plats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Här finns information om garantin för plats inom småbarnspedagogisk verksamhet.

Esbo stad förbinder sig att i augusti följande verksamhetsår ordna en vårdplats i det tidigare daghemmet eller i mån av möjlighet i familjedagvård för barn som har avbrutit småbarnspedagogiken.

Efter att barnet har varit i småbarnspedagogik i fyra månader kan vårdnadshavarna avbryta småbarnspedagogiken tillfälligt på grund av moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet, alterneringsledighet, sjukledighet, arbetslöshetsperiod, permittering, tillfällig flytt eller av annan orsak.

Förutsättningen för garantin för återbördande av dagvårdsplats är att avbrottet i småbarnspedagogiken pågår sammanhängande under minst fyra (4) månader samt att ansökan görs senast två (2) veckor före avbrottet. Familjen skall skriftligt meddela fyra (4) månader innan avtalstiden löper ut om barnet återvänder till småbarnspedagogiken.

Avtal om dagvårdsgaranti uppgörs med den vårdande enheten, daghemmet eller familjedagvården.

Genom garantin för återbördande av dagvårdsplats får familjerna möjlighet att vårda sina barn hemma och utnyttja tjänsterna inom öppen småbarnsfostran. Information om klubbar, öppna daghem och aktivitetsparker hittar finns på sidan för aktivtetsparker.

Dagvårdsgaranti i grupp- och familjedagvård förutsätter att det blir lediga dagvårdsplatser i augusti.

Om du inte får upp blanketten här nedanför kontakta oss per e-post dagis@esbo.fi.