Stöd för lärande och skolgång

Stöd för elevens lärande och skolgång anordnas inom ramen för allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Elevens behov av stöd uppföljs regelbundet och stödet anpassas då behovet av stöd antingen minskar eller ökar. Syftet är att elevens rätt till planmässigt, tidigt och förebyggande stöd förstärks.

Stödet i anslutning till elevens lärande och skolgång skapas i samarbete mellan lärarna, eleven, elevens vårdnadshavare och vid behov elevvårdspersonalen. Ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola är av största betydelse. Skolan diskuterar med vårdnadshavare hur hemmet på bästa sätt kan stödja elevens lärande och skolgång. Vårdnadshavarna kan när som helst ta kontakt med skolan för att diskutera om behovet av stöd för sitt barn.

Finno resurscentrum