Kuratorn är expert på socialarbete i skolgemenskapen.  Kuratorns uppgifter hör ihop med både det gemensamma och det individuella elevvårdsarbetet. Till uppgifterna hör klientarbete, elevvårdsarbete enligt läroplanen och mångahanda samarbete inom skolan och med instanser utanför skolan. Målet med kuratorns arbete är att främja elevernas psykosociala välmående, positiva helhetsutveckling med hjälp av socialarbete samt hemmets och skolans samarbete.

Skolkuratorn arbetar för att främja och utveckla trivsel och trygghet inom hela skolsamfundet. Målsättningen med skolkuratorsarbetet är att stöda elevers och studerandes sociala välbefinnande och positiva helhetsutveckling och förhindrar utslagning. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolnivå. Förutom samtal med elever/studerande samarbetar kuratorn med hemmen, skolans personal och med myndigheter och instanser utanför skolan.

I t.ex. följande ärenden kan man kontakta kuratorn:

  • frågor som gäller barns och ungdomars uppväxt och utveckling
  • förändringar i livssituationen
  • om skolarbetet/studierna upplevs för krävande
  • upprepad eller olovlig frånvaro
  • oro för missbruk
  • svårigheter med sociala relationer
  • trötthet eller nedstämdhet
  • övriga problem och krissituationer

Kuratorstjänster erbjuds både inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet. Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet.