Syftet med den individuella elevvården är att följa upp och främja elevens utveckling, hälsa, välbefinnande och lärande som helhet. Individuellt elevvårdsstöd planeras med beaktande av elevens individuella förutsättningar, resurser och behov, i samarbete med eleven och/eller hens vårdnadshavare.

En elev ska ges möjlighet till ett personligt samtal med elevhälsans psykolog eller kurator senast den sjunde arbetsdagen efter det att eleven har begärt detta. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges samma eller nästa arbetsdag. Elevvårdens sakkunnig bedömer ärendets brådska. Skolans personal är skydliga att hänvisa eleven till de elevvårdstjänster eleven behöver.

Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att anlita elevhälsotjänster. De ärenden som behandlas inom den individuella elevvården är konfidentiella och i arbetet följs bestämmelser om sekretess.

Inom den individuella elevvården kan man samla en mångprofessionell expertgrupp (individuell elevvårdsgrupp) kring en enskild elev ifall ärendet kräver olika sakkunnigas kunskap för att utreda behovet av stöd och för att anordna elevvårdstjänster. Den individuella elevvårdsgruppens sammansättning bestäms från fall till fall och utifrån ärendets karaktär. Ärendets behandling i en individuella elevvårdsgrupp kräver alltid ett skriftligt samtycke av eleven och vid behov av elevens vårdnadshavare. I samtycket definieras vem som får delta i behandlingen av ärendet och vad ärendet gäller.