Elevvård förverkligas i första hand som förebyggande, gemensam elevvård, som är en viktig del av skolans verksamhetskultur. Inom skolans elevvård ska samhörighet, omsorg och öppen växelverkan i skolgemenskapen utvecklas. Genom en god skolkultur och ordningsregler främjas arbetsro och trygghet. Samtidigt ökar trivseln och säkerheten. Alla i personalen bär ansvar i sitt dagliga arbete för att skapa förutsättningar för att eleverna ska känna sig delaktiga och må bra. Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet och möjlighet att påverka är av central betydelse för den gemensamma elevvården.

Till den gemensamma elevvården hör att följa upp, utvärdera och utveckla välbefinnandet i skolgemenskapen och elevgrupperna. Elevvården hör till alla som arbetar i skolan och de som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Alla skolor har en elevhälsogrupp ansvarar för planering, utveckling, genomförande och utvärdering av den gemensamma elevvården. Gruppen leds av skolans rektor. Gruppens övriga medlemmar är biträdande rektor, speciallärare, skolpsykolog och/eller skolkurator, skolhälsovårdare, elevhandledare i åk 7–9 och representanter för lärarkåren. Även elevkåren och vårdnadshavare ska vara delaktiga i elevhälsogruppens arbete. Elevhälsogruppen samlas regelbundet, enligt en överenskommen tidtabell.