Målet med skolpsykologens arbete är att främja elevernas psykiska och sociala välmående som individer och medlemmar av en gemenskap samt stödja uppnåendet av målen för lärandet. I praktiken består skolpsykologens arbetsbild av en omfattande helhet som inkluderar klientarbete, konsultation, främjande av välmående i skolgemenskapen och samarbete mellan hem och olika intressentgrupper.

Skolpsykologens arbete är inriktat på att stödja förskolbarnens och skolelevernas psykiska utveckling och välmående. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet i förskolor och de lägre årskurserna.

Till skolpsykologens uppgifter hör att stöda och ge konsultation till elever, deras familjer och skolans personal samt göra utredningar och ge utlåtanden som gäller elevens skolgång, inlärning och utveckling. Skolpsykologen hjälper elever med olika svårigheter och arbetar bland annat för att inlärningssvårigheter skall upptäckas och kunna avhjälpas i god tid. Skolpsykologens tjänster är avgiftsfria och bygger på ett samarbete med vårdnadshavarna.

Svenska bildningstjänster erbjuder skolpsykolog- och skolkuratorstjänster även i Solvalla idrottsinstitut och Axxells Överbyenhet.