Esbos etiska principer och praktiska verksamhetssätt

Esbo stads anställda ska följa stadens etiska principer och praktiska verksamhetssätt (s.k. Code of Conduct). De har härletts ur Berättelsen om Esbo, stadskoncernens anvisningar samt lagar och förordningar.

Principerna gäller all vår verksamhet och definierar de förtroendevaldas, chefernas, tjänsteinnehavarnas och de anställdas sätt att handla, oberoende av ställning eller arbetsuppgift.