Esbo stads byggnadsordning

I byggnadsordningen ingår de lokala bestämmelser som behövs för planmässigt och lämpligt byggande, för beaktande av kultur- och naturvärden samt för skapande och bevarande av en bra livsmiljö. 

Byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms om saken i en generalplan med rättsverkningar, i en detaljplan eller i Finlands byggbestämmelsesamling. Bestämmelser om byggnadsordningen finns i 14 § i markanvändnings- och bygglagen.