Mål för den internationella verksamheten

I Esbo innebär internationalism attityder, mod och förståelse, internationalisering på hemmaplan och internationellt samarbete. Alla kan ha en internationell attityd. Vi skapar ett vidsynt attitydklimat där andra människor värdesätts. I och med internationalisering på hemmaplan kan alla uppleva världen i sin näromgivning. Detta är grunden för allt internationellt arbete.

Stadens internationella samarbete innebär verksamhet som överskrider nationsgränserna. Det omfattar rörlighet över gränserna, internationellt nätverks- och partnerskapssamarbete, internationell påverkan och marknadsföring, EU-finansierad utveckling, främjande av internationaliseringen av lokala företag samt försök att attrahera investeringar. I Esbo pågår också utvecklingsprojekt, såsom Engelska som kontaktspråk. Esbo har också ett program för integrationsfrämjande, som ska utveckla staden i en föränderlig värld.

Det internationella Esbo 2030 – målen för stadens internationella verksamhet

Det ökande antalet internationella invånare i staden innebär att Esbo internationaliseras i snabb takt fram till 2030. Därför har staden också fastställt gemensamma mål för sin internationella verksamhet. Målen bygger på stadens strategi, Berättelsen om Esbo(extern länk):