Partnerskap och internationalism i innovationsarbetet

Starka partnerskap är en hörnsten i framtidens hållbara stadsutveckling. De är även en förutsättning för att staden kan få inhemsk och utländsk utvecklingsfinansiering.

Vi genomför Berättelsen om Esbo och utvecklar Esbo systematiskt tillsammans med både våra inhemska och utländska partner. På detta sätt stärker vi hela Esbogemenskapens attraktionskraft, grepp, livskraft och verkningsfullhet.

Utmaningarna och fenomenen i vår omvärld blir alltmer komplexa. För att kunna möta dem behöver vi nya verksamhetssätt, såsom gemensamma mål för verkningsfullhet, öppen dialog för att lösa utmaningarna och mod att utföra försök och utarbeta en vägkarta tillsammans med våra partner.

När vi siktar på att bli en föregångare för hållbar tillväxt i världsklass, är stärkandet av nationella och internationella partnerskap och nätverk samt skapandet av en försöksmiljö för hållbara stadslösningar i nyckelroll.

Vi håller på att skapa en systematisk verksamhetsmodell för partnerskap och samutveckling av stadsgemenskapen och den internationella gemenskapen. Modellen stöder stärkandet av Esbo stads inhemska och utländska partnerskap och stadens anslutning till nationella och internationella nätverk. Vårt mål är att locka investeringar till Esbo och främja tillträdet till stora projektansökningar med vilka man stöder utvecklingen av innovativa lösningar i stadens partnerskapsnätverk.