Ekonomi

Information om stadens ekonomi och budget.

Nyheter 

Årets tredje delårsrapport har publicerats: mer information

Stadens ekonomiska planeringsprocess består av flera steg:

1. Strategi och rambeslut

Rådet beslutar om strategin och ramen i october. Rådets beslut inkluderar resultatmål och de sektorsspecifika euroramen för finansplanen. Inom ramen för rambeslutet förbereds fördelningen av finansieringsplanens medel till stadsenheterna.

2. Utkast till ekonomisk plan

Borgmästaren utarbetar ett budgetförslag baserat på styrelsens förslag, tillgängliga resurser och de nuvarande besluten om Esbo-strategin och rambedömningen. Stadsledningen avslutar förslaget till budget och ekonomisk plan. Borgmästarens förslag tillkännages i november.

3. Beslut om budgeten

Efter att borgmästarens förslag har offentliggjorts diskuterar stadsregeringen det och begär ett yttrande från rådets förhandlingsutskott. Efter att ha mottagit yttrandet ger stadsstyrelsen ett förslag till rådet. Rådet kommer att besluta om Esbo-strategin, budgeten och finansplanen i december.

4. Övervakning av genomförandet av budgeten

Riktlinjerna för budgetåtagande och efterlevnad kommer också att besluta om övervakning av budgetanslag, inkomster och strategins mål. Syftet med att övervaka genomförandet av budgeten är att förse beslutsfattarna med tillräcklig information om uppnåendet av de uppsatta målen, anslagens tillräcklighet, intäktsförverkligandet och prognosen för årsskiftet.

5. Bokslut

Stadens finansiella rapporter inkluderar resultaträkningen, balansräkningen och deras anteckningar samt jämförelse av budgetgenomförande, styrelsens rapport och koncernredovisningen. Stadsregeringen kommer att godkänna bokslutet i slutet av mars och överlämna dem till revisorn för granskning. Revisorn kommer att utfärda en revisionsberättelse i slutet av maj. Rådet behandlar bokslutet i slutet av juni.