Datum för publicering av dataskyddsbeskrivningen: 6.8.2019.
Uppdaterad 30.4.2021

1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad.

2. Ansvarig person för registret

Logistikdirektören.

3. Kontaktperson för registret

Den klientansvariga. E-post: kulkukeskus@espoo.fi

4. Dataskyddsombud

Esbo stads dataskyddsombud

Adress: PB 12, 02070 Esbo stad
Tfn 09 816 21 (växel)
E-postadress: tietosuoja@espoo.fi

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Via kommunikationsregistret förmedlas digitala meddelanden, till exempel nyhetsbrev, till dem som är intresserade av Färdcentralen och meddelanden till avtalsleverantörer och utvecklarklienter. Nyhetsbreven och meddelandena kan innehålla korta enkäter om Färdcentralens verksamhet.

Via de digitala meddelandena kan också material som anknyter till tjänsten förmedlas till tjänsteproducenterna.

Uppgifterna om utvecklarklienterna används för att ordna klienttillställningar. Den information om grunden för användningen av färdtjänst som samlats in av utvecklarklienterna används för att man på ett jämlikt sätt ska kunna beakta att personer med olika funktionsnedsättningar kan delta i klienttillställningar.

6. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

  • Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

7. Vilka uppgifter behandlas?

Namn, telefonnummer, e-postadress, språkval, klientgrupp, boendekommun, ålder, födelseår, företagsnamn, servicedelområde och utvecklarklienternas grund för användning av färdtjänsten.

8. Varifrån fås uppgifterna?

Uppgifterna fås av klienten själv, när klienten fyller i blanketten för prenumeration på nyhetsbrevet eller anmäler sig som utvecklarklient. Avtalsleverantörernas uppgifter fås ur avtalen på basis av avtalsförhållandet.

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Esbo stad.

10. Överförs uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

 Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Uppgifterna lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer eller tills personen avregistrerar sig från e-postlistan eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen. Uppgifterna om utvecklarklienterna lagras så länge som personen eller personens hemkommun är med i nätverket av utvecklarklienter eller nätverket av utvecklarklienter är verksamt. Avtalsleverantörernas uppgifter lagras under avtalsförhållandets giltighetstid.

12. Hur skyddas uppgifterna?

Dedikerade servrar i Finland. Registret sparas i digital form behörigt skyddat mot utomstående med brandmurar och andra tekniska skyddsmetoder. Endast särskilt utnämnda personer har rätt att använda och upprätthålla data i registret. Manuellt material förvaras i låsta lokaler som endast de personer som har rätt att behandla uppgifterna på grund av sina arbetsuppgifter har tillträde till. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

13. Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: https://www.esbo.fi/sv-FI/Etjanster/Dataskydd/Kunders_ratt_till_uppgifter(extern länk)

13.1. Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2. När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3. När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4. När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5. Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.