Dataskyddsbeskrivning Behandling av personuppgifter, Studeranderegister/elever inom gymnasieutbildningen, svensk utbildning

Ändamålen med behandlingen: Anordnande av undervisning och utförande av uppgifter i anslutning till studerandeförhållandet, Sammanställning av statistik för Esbo stads bruk. Vid statistikföring behandlas uppgifterna utan identifikationer, Utlämnande av lagstadgade uppgifter om de olika gymnasiernas studerandeantal till statens datainsamling. (Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om statsandel för kommunal basservice).

Publicerad: 22.6.2021

 1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad

 1. Ansvarig person för registret

Förvaltningschef

Mia Westerlund

mia.westerlund@espoo.fi

 1. Kontaktperson för registret

Rektorerna ansvarar för uppgifter i anslutning till registret för sitt gymnasium. Rektorns uppgift är att för sitt eget gymnasiums del definiera ansvar och skyldigheter som förknippas med registerföringen och fatta beslut om genomförandet av rätten till insyn i registeruppgifterna, rättelse av uppgifter och överlåtelse av uppgifter. Den registrerade kan vända sig till rektorn för att få närmare uppgifter om registret eller sina rättigheter.

 1. Dataskyddsombud

tietosuoja(at)espoo.fi

 1. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Ändamålen med behandlingen

 • Anordnande av undervisning och utförande av uppgifter i anslutning till studerandeförhållandet
 • Sammanställning av statistik för Esbo stads bruk. Vid statistikföring behandlas uppgifterna utan identifikationer.
 • Utlämnande av lagstadgade uppgifter om de olika gymnasiernas studerandeantal till statens datainsamling. (Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om statsandel för kommunal basservice)

Behandlingssätt

Vid undervisningsväsendet används följande stadsomfattande system och digitala miljöer där personuppgifter som gäller elever och eventuellt vårdnadshavare behandlas:

 • skoladministrationssystemet Primus och Kurre (inkl. Wilma som är ett webbaserat användargränssnitt för Primus och Kurre)
 • arbetsmiljön Google Workspace for Education (inkl. bl.a. Classroom, Meet, Forms)
 • arbetsmiljön Microsoft O365 (inkl. bl.a. OneDrive, Teams, Forms)
 • skolbibliotekssystemet Axiell Aurora
 • digitala läromedel Edustore
 • hanteringen av mobila enheter Apple School Manager /Lightspeed

Nedan specificeras närmare för vilka ändamål personuppgifter som anknyter till anordnandet av undervisning behandlas i dessa system och miljöer.

Personuppgifter kan också behandlas i skolvisa applikationer som används i undervisningen. Den registrerade kan vända sig till rektorn för att få närmare uppgifter om registret eller sina rättigheter.

Det kan vara behövligt att behandla uppgifterna för anordnande av gymnasieutbildning även utanför systemen/miljöerna till exempel som stöd för lärarens bedömning, ordnande av skolbespisning (specialdieter) eller ordnande av skolutflykter eller lägerskolor.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter i systemen och de digitala miljöerna?

Primus, Kurre och Wilma

Primus och Kurre

 • Anordnande av gymnasieutbildning (Gymnasielagen 3§)
 • Uppgifter i anslutning till studerandeförhållandet.
 • Skapande av en användaridentitet i e-tjänsterna inom studiemiljön (Microsoft O365, Google Workspace for Education)
 • Produktion av en tjänst för hantering av mobila enheter (AppleID / Lightspeed)
 • Hantering av användar-ID för användargränssnittet Wilma.
 • På grundval av uppgifterna i Primus utlämnas skolvisa lagstadgade uppgifter om elevantal för statens datainsamling. (Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lagen om statsandel för kommunal basservice)
 • Av uppgifterna i Primus produceras statistik för Esbo stads bruk. Vid statistikföring behandlas personuppgifterna utan identifikationer.
 • Uppgifterna om studerandenas ämnes- och kursval finns i Kurres läsordningsprogram för upprättande av läsordningar.

Wilma (webbaserat användargränssnitt för skoladministrationssystemet Primus och Kurre)

Wilma kan användas för följande åtgärder:

 • Registrering av frånvaro
 • Studerandebedömning
 • Kursval och kursanmälningar
 • Samarbete mellan gymnasiet och hemmet
 • Information (kommunikation med och meddelanden till vårdnadshavarna och meddelanden från vårdnadshavarna till skolan)
 • Enkäter och feedback på enkäterna.
 • Iakttagelser som gäller studerandens skolgång (vägledande/korrigerande feedback, uppföljande feedback, positiv feedback)

Microsoft O365

 • Anordnande av gymnasieutbildning (I O365 ingår e-verktyg och innehåll som användarna producerat)
 • Hantering av användarrättigheterna i O365
 • Möjliggörande av interaktion mellan användarna inom de egna grupperna
 • Användning av en e-posttjänst

Google Workspace for Education

 • Anordnande av gymnasieutbildning (I Google Workspace ingår e-verktyg och innehåll som användarna producerat)
 • Hantering av användarrättigheterna i Workspace
 • Möjliggörande av interaktion mellan användarna inom de egna grupperna
 • Hantering av inställningarna i de apparater som ansluts till tjänsten och i de program och applikationer som används i apparaterna (t.ex. Chrome, Classroom och Drive)

Skolbibliotekssystemet Axiell Aurora

 • Stöd för studier i modersmål och litteratur i gymnasieundervisningen (11 § i gymnasielagen)
 • Systemet består av tre delar: ett bibliotekssystem, ett användargränssnitt för självbetjäning och ett webbibliotek. Elevuppgifterna finns i bibliotekssystemet, och användargränssnittet för självbetjäning och webbiblioteket Axiell Arena utnyttjar elevuppgifterna som förts in i systemet.

Digitala läromedel Edustore

 • upphandlingskanalen Edustore för anskaffning av digitala och tryckta läromedel och tillhörande material och tillbehör.

Hantering av mobila enheter (Apple School Manager /Lightspeed)

Tjänsten för hantering av mobila enheter används för en informationssäker hantering av mobila enheter i gymnasierna, för att förbättra integriteten hos användare i synnerhet av pekplattor som är i gemensam användning med hjälp av Apple ID. Läroanstalten skapar och delar ut hanterade Apple ID-användarnamn. Eftersom läroanstalten behåller hanteringsrättigheterna har eleven via Apple ID en kontrollerad tillgång till iCloud, iTunes U. På så sätt kan man säkerställa att till exempel eleverna använder de apparater de fått av skolorna endast för inlärningsändamål. Eftersom läroanstalten skapar och delar ut de hanterade Apple ID-användarnamnen kan den systemansvarige vid behov lätt nollställa lösenord, kontrollera konton och definiera rollerna för alla i skoldistriktet. Den systemansvariges åtgärder sparas i en logg.

Tjänsten för hantering av mobila enheter består av två delar:

1) hanteringslösning (Apple School Manager) och

2) miljön för distanshantering (Lightspeed).

Miljön för distanshantering skapar en rätt skol- och gruppstruktur i hanteringslösningen. Med hanteringslösningen kan man förutom att skapa konton köpa innehåll, definiera en automatisk registrering av apparaterna i miljön för distanshantering och t.ex. utarbeta iTunes U-kurser.

 1. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, det vill säga för att ordna gymnasieundervisning enligt gymnasielagen.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Enligt 6 § i dataskyddslagen tillämpas artikel 9.1 i dataskyddsförordningen inte på sådan behandling av uppgifter som regleras i lag eller som föranleds av en uppgift som direkt har ålagts den personuppgiftsansvarige i lag. Behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter beror på de uppgifter som enligt gymnasielagen ankommer på utbildningsanordnaren. 

UPPGIFTERNAS OFFENTLIGHET OCH KONFIDENTIALITET:

Uppgifterna kan vara delvis sekretessbelagda

GRUNDER FÖR SEKRETESS:

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24.1 §

 1. Vilka uppgifter behandlas?

Datainnehåll i systemen och de digitala miljöerna

Azure AD hanterings- och loggregister

Primus, Kurre och Wilma

 • Studerandens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt foto
 • Studerandens användarnamn på användargränssnittet Wilma och AD-användarnamn på elevnätet
 • Vårdnadshavarnas namn, kontaktuppgifter och användarnamn på Wilma
 • Uppgifter om val av läroämnen och lärokurser
 • Uppgifter om studerandebedömning
 • Beslut som gäller studeranden
 • Studerandens skolgångshistoria
 • Invandrarens uppgifter
 • Uppgifter om studerandens frånvaro
 • Andra uppgifter som hör samman med undervisning och ordnande av undervisning
 • Uppgifter om studentexamen och studentskrivningar

Som särskilda kategorier av personuppgifter behandlas uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse samt eventuellt uppgifter om hälsa.

Microsoft O365

 • Användarens namn
 • Uppgifter om skolgång (klass, grupp osv.)
 • Krypterad unik identifikation
 • E-postadress
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Innehåll som producerats av eller uppgifter som lagts till av eleven själv

Med innehåll som producerats av eleven och vårdnadshavaren själv avses bilder, texter, länkar, videofilmer och ljudfiler som förts in i systemet.

Användaren kan i tjänsten lägga till bl.a. en beskrivning av sig själv och sitt ansvarsområde, mobiltelefonnummer, positionsinformation, uppgifter om sitt kunnande, födelsedag samt andra intressen. Användaren kan välja om hen vill visa dessa uppgifter för alla eller en begränsad grupp av användare. Användaren har möjlighet, om hen så vill, att tillåta att det innehåll hen producerat får utnyttjas och få uppgifter om sitt nätverkande och sina närmaste kompisar.

Google Workspace for Education

 • Studerandens namn
 • Användarkonto
 • Skola
 • Årsgrupper
 • Krypterad unik identifikation
 • Innehåll som producerats av eller uppgifter som lagts till av användaren själv

Administratören kan i tjänsten spara t.ex. organisationens namn, webbplats, telefonnummer, adress och uppgift om att ett användarkonto har inaktiverats. Dessutom samlar Google hos användarna uppgifter som baserar sig på den information som användaren själv matat in, bl.a. telefonnummer, foto på användaren, födelsetid, uppgifter om användarens utrustning, bl.a. modell, operativsystemets version, unik enhetsidentifierare och det mobilnät som använts, inklusive mobiltelefonnummer. Google kan koppla enhetsidentifieraren eller telefonnumret till ett Google-konto.

Skolbibliotekssystemet Axiell (Aurora)

 • Identifikationsdel: Namn, skola, klass, e-postadress, användarnamn, bibliotekskortets nummer, utlåningsuppgifter, gruppens handledande lärare, PIN-kod/lösenord
 • Pseudonymiserad del: Object ID som fungerar som en teknisk identifikation för kunden men som inte innehåller t.ex. personbeteckning eller andra identifierande uppgifter.

Digitala läromedel Edustore

 • Användarens namn
 • Skolans namn
 • Klass
 • Krypterad unik identifikation
 • E-postadress

Hantering av mobila enheter

AppleID /Lightspeed

 • Studeranden

person_id,"person_number","first_name","middle_name", "last_name",

"grade_level","email_address","sis_username","password_policy",

"location_id"

Följande parametrar används inte för tillfället: middle_name, grade level

 • Klasser

course_id,"course_number","course_name","location_id"

 • Grupper

class_id,"class_number","course_id","instructor_id","instructor_id_2",

"instructor_id_3","location_id"

I praktiken är alla ID-uppgifter löpande alfanumeriska serier.

Personuppgifter som behandlas utanför systemen och de digitala miljöerna

Personuppgifterna kan innehålla t.ex. studerandens identifikations- och kontaktuppgifter, uppgifter om bedömning samt uppgifter om hälsa (gällande skolbespisning).

 1. Varifrån fås uppgifterna?

 • Uppgifterna om de nya gymnasiestuderande som antagits i den gemensamma antagningen erhålls från Utbildningsstyrelsens tjänst Studieinfo.
 • Vårdnadshavarna och de studerande kompletterar och uppdaterar uppgifterna med blanketten Uppdatering av vårdnadshavarens kontaktuppgifter och publiceringstillstånd för gymnasiestuderanden eller Uppdatering av kontaktuppgifter och publiceringstillstånd för gymnasiestuderanden eller med ett meddelande via Wilma. 
 • Största delen av de uppgifter som sparats i registret är uppgifter om studerandens skolgång som kommit till vid ordnandet av undervisningen.

Byte av eller övergång till gymnasium

 • Studerandens föregående gymnasium får till studerandens nya gymnasium överlåta de offentliga uppgifter som är nödvändiga för att ordna undervisning i det nya gymnasiet (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 16 § 3 mom.).
 • Den som har uppgifter om en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som är nödvändiga för skötseln av mottagarens uppgifter har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifterna till rektorn för en läroanstalt och andra personer som ansvarar för säkerheten vid läroanstalten, för att en trygg studiemiljö ska kunna garanteras och, med den studerandes samtycke, till dem som ansvarar för studiehandledningen, för att kunna anvisa till andra studier eller stödtjänster (58 § 1 mom. 1 och 2 punkten i gymnasielagen).
 • Om en elev som är under 18 år övergår från grundläggande utbildning till undervisning, verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med gymnasielagen, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren.  (Lagen om grundläggande utbildning 40 § 4 mom.)

Digitala studiemiljötjänster

Digitala studiemiljötjänster produceras med användaridentiteten (namn, krypterad unik identifikation, skola, klass, årskurs, undervisningsgrupper, e-postadress, användarnamn) i Vismas skoladministrationssystem Primus.

I Microsofts O365-tjänst administreras användaridentiteten genom Microsoft Azure Ad, som är stadens centraliserade hanterings- och loggregister för användarrättigheter, Microsoft AD och Azure AD.

Vid hantering av mobila enheter överförs användaridentiteten till hanteringslösningen (Apple School Manager) bland annat för att skapa ett AppleID. Distanshanteringsmiljön Lightspeed synkroniserar användaridentiteten (uppgifter om användare, klass och lärare) från hanteringslösningen för att skapa rätt skol- och gruppstruktur i den.

 1. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Koski

 • ”Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu” (KOSKI) samlar centraliserat in elevens studieprestationer och studierätter i en enda tjänst. Uppgifterna samlas in direkt ur studeranderegistret. (Lagen om nationella studie- och examensregister 884/2017)

Byte av skola eller övergång till gymnasium eller yrkesutbildning

 • Studerandens föregående gymnasium kan till studerandens nya gymnasium eller läroanstalt överlåta sådana offentliga uppgifter som behövs för anordnandet av undervisningen (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 16 § 3 mom)
 • Den som har uppgifter om en studerandes hälsotillstånd och funktionsförmåga som är nödvändiga för skötseln av mottagarens uppgifter har trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut uppgifterna till rektorn för en läroanstalt och andra personer som ansvarar för säkerheten vid läroanstalten, för att en trygg studiemiljö ska kunna garanteras och, med den studerandes samtycke, till dem som ansvarar för studiehandledningen, för att kunna anvisa till andra studier eller stödtjänster (58 § 1 mom. 1 och 2 punkten i gymnasielagen).
 • Om en elev som är under 18 år övergår till undervisning, verksamhet eller utbildning som en annan utbildningsanordnare ordnar i enlighet med gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, ska den tidigare utbildningsanordnaren trots bestämmelserna om sekretess utan dröjsmål lämna uppgifter som är nödvändiga för ordnande av undervisningen eller utbildningen till den nya utbildningsanordnaren. 

Motsvarande uppgifter kan lämnas också på begäran av den nya utbildningsanordnaren.  (Lagen om grundläggande utbildning 40 § 4 mom.)

Uppsökande ungdomsarbete

 • Undervisningsanordnare ska lämna ut identifierings- och kontaktuppgifter med tanke på det uppsökande ungdomsarbetet till den unges hemkommun om unga som har avslutat sin grundläggande utbildning men inte har placerat sig i utbildning efter den grundläggande utbildningen (Ungdomslagen 11 § 1 mom. 1 punkten)

Överföring av uppgifter till tjänsteproducenter

 • Tjänsteproducenter som anlitas vid anordnandet av undervisningen (t.ex. producenter för digitala miljöer) behandlar elevernas personuppgifter i den omfattning det behövs för att producera tjänsten. Esbo stad är alltid personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Microsofts underleverantörer

Googles underleverantörer

Överföring av uppgifter till andra system

 • Uppgifter om anmälan till studentexamen till studentexamensnämnden.
 • Uppgifter om fakturering för studentskrivningarna till Esbo stads Community-system.
 • Uppgifter enligt statistiklagen till Statistikcentralen (Statistiklagen 15 §).

Om den registrerade/vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare till en minderårig elev ger ett skriftligt specificerat samtycke kan uppgifter också ges till andra instanser. Uppgifter kan lämnas ut om det i lag särskilt tagits in uttryckliga bestämmelser om rätten att lämna ut eller att få uppgifter. (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 26 §)

Utlämnande av offentliga uppgifter ur en myndighets personregister bestäms enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt bestämmelsen ska mottagaren ha rätt att registrera och använda de utlämnade personuppgifterna. Personuppgifter får lämnas ut endast på en specificerad begäran om uppgifter. (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 13 § 2 mom.).

Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut till en annan utbildningsanordnare endast om den studerande/vårdnadshavaren till en minderårig studerande ger sitt samtycke till det eller om det i lag tagits in bestämmelser om rätten att lämna ut eller få uppgifter.

Enligt 56§ i gymnasielagen kan personuppgifter överlåtas för en extern utvärdering av utbildningen (t.ex PISA eller TIMSS eller utvärderingar som utförs av det nationella centret för utbildningsutvärdering) . För detta ändamål överlåts de personuppgifter som är nödvändiga för ordnandet av utvärderingen. Enskilda elever utvärderas inte i dessa utvärderingar.

 1. Överförs uppgifter utanför EU/EES-området?

Primus, Kurre och Wilma

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Bibliotekssystemet Axiell Aurora

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Digitala läromedel Edustore

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Digitala studiemiljötjänster

 • Microsoft O365

Personuppgifter överförs utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Microsoft online).

Grund för överföring:

Avtalsvillkoren för Microsoft Online-tjänsterna inklusive de av kommissionen godkända standardavtalsklausulerna (i bilaga 3) kan läsas på Microsofts webbplats:

http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?Documenttype=OST&lang=Swedish(extern länk)

https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18022(extern länk)

 • Google Workspace for Education

Personuppgifter överförs utanför EU eller EES.

Grund för överföring:

Av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler: https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html(extern länk), samt Googles tilläggsavtalsklausul:

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html(extern länk)

Hantering av mobila enheter

 • Apple School Manager

Personuppgifter överförs utanför EU eller EES.

Grund för överföring:

Avtalsvillkoren för Apples tjänster inklusive de av kommissionen godkända standardavtalsklausulerna (fr.o.m. sidan 17) kan läsas på Apples webbplats:

http://images.apple.com/legal/education/apple-school-manager/ASM-FI-EN.pdf(extern länk)

 • Lightspeed

Personuppgifter överförs utanför EU eller EES.

Grund för överföring:

Om Lightspeeds dataskydd: punkt 6) European Union Data Protection: https://www.lightspeedsystems.com/privacy(extern länk)

 1. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Vid förvaring och förstöring av uppgifter iakttas arkivbildningsplanen/informationsstyrningsplanen för resultatenheten för finsk utbildning. Personuppgifterna förvaras i elevregistret ett (1) år efter att användningen av tjänsten upphört. Vid radering av uppgifter beaktas eventuella lagstadgade förpliktelser att förvara uppgifter. Uppgifter och dokument som finns i digitala miljöer förvaras i nättjänsterna arkiverade enligt undervisningsväsendets arkivbildningsplan ett år efter att läroplikten avslutats.

 1. Hur skyddas uppgifterna?

Personuppgifter behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd (artikel 5.1 f i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Behandlingen av uppgifter regleras bland annat av bundenheten till användningsändamålet, kravet på behövlighet och kravet på exakthet.

Varje anställd får endast behandla de personuppgifter som den anställda behöver i sina arbetsuppgifter.

Särskild uppmärksamhet fästs vid skydd av sekretessbelagda och känsliga uppgifter bland annat när arbetsprocesser beskrivs och behörighet beviljas. Bestämmelser om datasekretess finns i 40 § i lagen om grundläggande utbildning och i 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Elektroniska system för registerföring:

Skoladministrationssystemet Primus och Kurre kan endast användas i förvaltningens nät. Förvaltningens nät är ett skyddat lokalnät som endast kan användas av anställda hos Esbo stad. Alla som får behörighet till nätet godkänner en förbindelse som bland annat inkluderar tystnadsplikt. Servern är placerad i ett skyddat och övervakat rum i tjänsteproducentens serversal. De uppgifter som behandlas elektroniskt överförs i krypterad form i det allmänna datanätet. Uppgifterna i registret säkerhetskopieras automatiskt regelbundet.

Personuppgifterna har skyddats med användarrättigheter som fastställts på grundval av de arbetsuppgifter som de anställda vid skolan och ämbetsverket har. Användarrättigheterna har begränsats enligt arbetsuppgiften och baserar sig på användarroller för vilka rättigheterna fastställts till vissa vyer och funktioner. Rätten att läsa, skriva, spara och radera uppgifter har fastställts separat för de olika användargrupperna.

Manuellt material:

Det manuella materialet förvaras i låsta arbetsrum och låsta skåp.

 1. Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: Dataskydd/Kunders_ratt_till_uppgifter

  1. Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

  1. När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

  1. När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

  1. När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

  1. Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi(extern länk).