Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

Enheten för smittsamma sjukdomar kartlägger inte för stunden exponeringar som skett inom undervisningen och förordnar inte karantäner på basis av exponeringar i klassrum.

På grund av den allt svårare epidemisituationen finns det inte en tillräcklig tillgång på hälsovårdens coronavirustest. På grund av detta kartlägger enheten för smittsamma sjukdomar inte för stunden exponeringar som skett inom undervisningen och förordnar inte karantäner på basis av exponeringar i klassrum. Därför är det speciellt viktigt att också barn eller unga med lindriga symptom stannar hemma tills det är säkert att hen inte har coronavirussmitta.  

Vi önskar att vårdnadshavarna meddelar skolan om deras barn eller unga har coronavirussmitta, eftersom hälsomyndigheterna inte har kapacitet till smittspårning. Skolan kan sedan informera andra vårdnadshavare om eventuella exponeringar. Om barnet eller hens vårdnadshavare har en sjukdom, som enligt THL klassas som en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom eller om barnet har fått ett officiellt karantänbeslut har barnet rätt till distansundervisning.

Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen

Exceptionella undervisningsarrangemang

Ett beslut om exceptionella undervisningsarrangemang gäller för en viss tid. Då studerar en eller flera klasser eller årskurser tillfälligt på distans.

Beslut om exceptionella undervisningsarrangemang inom den grundläggande utbildningen fattas av direktör för sektorn för fostran och lärande tillsammans med myndigheten för smittsamma sjukdomar. Beslut om exceptionella undervisningsarrangemang i gymnasier fattas av rektorn, chefen för andra stadiet och vuxenutbildning eller direktören för svenska bildningstjänster tillsammans med stadens myndighet för smittsamma sjukdomar.

Ytterligare upplysningar