Lokal- och bostadssektionen

Lokal- och bostadssektionens uppgift är strategisk lokalledning och beslut i bostadspolitiska ärenden. Sektionen godkänner projektplaner för små husbyggnadsprojekt. Sektionen är direktion för affärsverket Esbo lokaler. Sektionen startade 2013.

Lokal- och bostadssektionens föredragningslistor och protokoll(extern länk)

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Matti Aaltonen
PB 12, 02070 ESBO STAD
tel. +358 40 6368959
matti.aaltonen@esbo.fi

Om du direkt påverkas av sektionens beslut eller beslutet avser dig får du efter sektionens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Läs mera om lokal- och bostadssektionens uppgifter