Koncernsektionen

Koncernsektionen stöder stadsstyrelsen vid ledning och uppföljning av stadens dottersamfund och andra samfund. Ägarstyrningen koncentreras till koncernsektionen och samtidigt förbättras uppföljningen av samfundens verksamhet.

Föredragnigslistor, protokoll och beslut(extern länk)

Mötessekreterare och protkollsutdrag 
Risto Pirkanniemi
PB 12, 02070 ESBO STAD
tfn +358 50 3401743
risto.pirkanniemi@esbo.fi

Om du direkt påverkas av ett beslut eller om beslutet avser dig, får du efter mötet ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Läs mera om Koncernsektionens uppgifter