Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige på grundval av nämndernas förslag. Stadsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut, representerar staden och bevakar stadens intressen.

Föredragnigslistor, protokoll och beslut
På grund av en teknisk störning finns anvisningarna om begäran om omprövning av ärenden i protokollen från stadsstyrelsens möte 28.11.2022 finns längst ner på denna sidan.
Nyheter med sökordet 'stadsstyrelse'

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Riitta-Liisa Kammonen
PB 12, 02070 ESBO STAD
tfn +358 50 5970956
E-post riitta-liisa.kammonen@esbo.fi

Om du direkt påverkas av ett beslut eller ett beslut avser dig, får du efter mötet ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Stadsstyrelsen består av femton ledamöter med personliga ersättare. Stadsstyrelsen väljs av fullmäktige för två år i taget. Perioderna sammanfaller med fullmäktigeperioden.

Stadsstyrelsen sammanträder varannan måndag i snitt. Mötena är inte offentliga. Föredragningslistan publiceras på nätet, i regel på torsdag eftermiddag då mötet äger rum på måndagen. Protokollet publiceras efter mötet.

Under stadsstyrelsen lyder koncernsektionen, närings- och konkurrenskraftssektionen samt lokal- och bostadssektionen.