7. Stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn verksamhet enligt förvaltningsstadgan.

1 § Verksamhetsprincip

Stadsmiljösektorn ska sköta samhällsplanering, koordinering av kollektivtrafik och vattentjänster, stadens byggnader, anläggningar och fasta egendom, lokaltjänster, planering, byggande och underhåll av kommunalteknik, styrning, övervakning och skydd av byggande och miljöanvändning ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

2 § Organisation och ledning

Stadsmiljösektorn leds av stadsmiljödirektören.

Sektorn består av resultatenheter och ett affärsverk enligt följande:

 1. Stadsplaneringscentralen, som leds av stadsplaneringsdirektören
 2. Stadsteknikcentralen, som leds av stadsteknikdirektören
 3. Miljö- och byggnadstillsynscentralen, som leds av direktören för miljö- och byggnadstillsynscentralen
 4. Affärsverket Esbo lokaler, som leds av en verkställande direktör

Dessutom består sektorn av en stab som är underställd sektordirektören.

Stadsmiljödirektören bestämmer genom verksamhetsföreskrift närmare om organisationsstrukturen, uppgifterna och beslutanderätten.

3 § Resultatenheternas uppgifter

 1. Stadsplaneringscentralen sköter planeringen av områdesanvändningen.
 2. Stadsteknikcentralen sköter kommunaltekniska tjänster, lantmätnings- och karttjänster samt geotekniktjänster.
 3. Miljö- och byggnadstillsynscentralen sköter miljö- och naturskydd, styrning och övervakning av byggandet samt miljö- och hälsoskydd.
 4. Affärsverket Esbo lokaler sköter anskaffning av lokaler med tillhörande lokal- och projektplanering samt överlåtelse, administration av lokaler, fastighetshållning, ombyggnad och årsreparationer samt övriga lokaltjänster.

 

4 § Stabens uppgifter

Staben ska stödja sektorledningen och tillsammans med koncernförvaltningen sörja för att stadens styr- och stödprocesser fungerar och är enhetliga. Staben svarar dessutom för:

 1. innehav, förvärv och överlåtelse av markområden,
 2. bostadsförvaltningens uppgifter och
 3. koordineringsuppgifter i fråga om kollektivtrafiken.

 

5 § Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt

Utöver det som anges här ingår bestämmelser om tjänsteinnehavares beslutanderätt i personalstadgan, upphandlingsstadgan och verksamhetsföreskrifterna.

Stadsplaneringsdirektören

 1. ger på stadens vägnar utlåtanden om ansökningar som gäller bygglov,
 2. beslutar om stadens utlåtanden, godkännanden och samtycken som behövs vid fastighetsförrättningar,
 3. beslutar om tillstånd för miljöåtgärder som inte har betydande verkningar om beslutet inte ankommer på stadsplaneringsnämnden eller byggnadstillsynsmyndigheten,
 4. beviljar undantag från bestämmelser, påbud, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller annan åtgärd enligt markanvändnings- och bygglagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, om beslutet inte enligt lag eller förvaltningsstadgan ankommer på en annan myndighet.
  Stadsplaneringsdirektören beslutar om ansökan om undantag i sin helhet om ansökan omfattar flera avvikelser av vilka vissa enligt förvaltningsstadgan ska beslutas av byggnadstillsynsdirektören och vissa av stadsplaneringsdirektören,
 5. avgör förekomsten av särskilda förutsättningar enligt 137 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen om bygglov ansöks för område i behov av planering, och
 6. godkänner namnändringar i detaljplaner som nämns i 55 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Stadsteknikdirektören

 1. godkänner smärre ändringar i gatuplaner,
 2. godkänner kommunaltekniska avtal som inte har betydande verkningar,
 3. godkänner på stadens vägnar vård- och användningsplaner för nationella stadsparker som avses i 70 § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Gatuchefen

 1. godkänner gatuplaner som ska framläggas, planer för idrotts- och friluftsområden samt planer för parker, broar, tunnlar, båthamnar och idrottsparker som inte har betydande verkningar,
 2. beslutar om ersättning enligt 108 § i markanvändnings- och bygglagen för byggnader, träd, planteringar och anläggningar på områden som övergår till kommunen, om ersättningen överstiger 50 000 euro,
 3. godkänner en dagvattenplan, om behörigheten inte tilldelats tekniska nämnden, och ser till att den genomförs i enlighet med 103 l och 103 m § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Planeringschefen (vak.nr 522005)

 1. godkänner detaljerade planer,
 2. beslutar om besittningstagande av gatuområde,
 3. beslutar om ersättning enligt 108 § i markanvändnings- och bygglagen för byggnader, träd, planteringar och anläggningar på områden som övergår till kommunen, om ersättningen inte överstiger 50 000 euro.

 

Chefen för infrastrukturtjänster

 1. beslutar om att ordna gatuhållning samt om att upphöra med gatuhållning samt om åtgärder på enskild väg enligt 92 § i markanvändnings- och bygglagen,
 2. fattar beslut om att staden övertar underhållet av enskilda vägar på planområden,
 3. beslutar om att staden övertar vissa underhållsuppgifter som ankommer på tomtägarna enligt 8 § eller 19 a § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden, enligt de grunder som stadsfullmäktige fastställer,
 4. beslutar om placering av anordningar för trafikreglering på gator, torg eller andra motsvarande trafikområden eller om stadens samtycke till dessa åtgärder (51 § 1 och 2 mom. i vägtrafiklagen) med undantag för tillfälliga anordningar,
 5. godkänner planer för trafikarrangemang och belysning,
 6. leder efterbehandlingen av oljeskador på Esbos område (111 a § i räddningslagen).

 

Juristen (vak.nr 521 334)

 1. verkar som kommunal parkeringsövervakare,
 2. fattar för stadens del beslut enligt lagen om flyttning av fordon samt ser till att fordon som med stöd av lagen har kommit i stadens ägo blir nedskrotade,

 

Trafikhanteringschefen

Trafikhanteringschefen beslutar om placering av tillfälliga anordningar för trafikreglering samt reklamanordningar på gator, torg eller andra motsvarande trafikområden eller om stadens samtycke till dessa åtgärder (51 § 1 och 2 mom. i vägtrafiklagen).

Tillståndschefen

 1. beviljar rätt att placera ledningar, avloppsrör och andra anläggningar på gatu-, väg- och parkområden samt på andra områden av allmän karaktär efter att vid behov ha hört vederbörande myndighet,
 2. beslutar om gränspunkterna mellan fastighetens dagvattensystem och kommunens dagvattensystem och meddelar förelägganden om bortledandet av dagvatten i enlighet med 103 g § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Stadsgeodeten

 1. beslutar om stadens fästpunktnätverk och om de koordinatsystem som ska användas,
 2. beslutar om beviljande av rätt att använda stadsmätnings- och geotekniktjänsternas karta och om ersättning för det,
 3. beslutar om adressnumrering,
 4. beslutar om priserna på serviceområdets kartor och liknande yrkesmässiga produkter och tjänster om vilka det inte finns separata bestämmelser.

Stadsgeodeten eller en av denne utsedd fastighetsingenjör verkar som kommunens fastighetsregisterförare enligt 5 § i fastighetsregisterlagen samt fastighetsbildningslagen och fastighetsbildningsförordningen.

Produktionschefen för geografisk information

beslutar om godkännandet av baskartan för en detaljplan och övervakar planläggningsmätningen.

Tjänsteinnehavarna vid byggnadstillsynscentralen

Byggnadstillsynsdirektören, bygglovschefen, konstruktionschefen, stadsbildsarkitekten, tillståndsarkitekterna, tillståndsberedarna, tillståndsingenjörerna, konstruktionsingenjörerna, VVS-ingenjörerna och övervakningsingenjören beslutar i fråga om ärenden som förordnats till dem för beredning om:

 1. beviljande av bygglov för uppförande, utvidgning av en byggnad, utökning av våningsytan, ändring av användningsändamålet eller sådan reparation och ändring som kan jämföras med uppförande av en byggnad, när våningsytan för byggprojektet är högst 2 000 m2.
  Detta gäller inte projekt där byggnaden, byggnadens omgivning eller miljöpåverkan är exceptionell eller särskilt betydande. 
 2. beviljande av bygglov för reparation och ändring av en byggnad som inte kan jämföras med uppförande av en byggnad.
  Detta gäller inte omfattande reparationer och ändringar av betydande offentliga eller andra betydande byggnader.
 3. beviljande av rivningslov för en byggnad när det inte är fråga om en skyddad byggnad eller någon annan särskilt betydande byggnad. 
 4. beviljande av åtgärdstillstånd enligt 126 § i markanvändnings- och bygglagen utom när åtgärden har en omfattande och betydande inverkan på stadsbilden eller när byggandet avviker avsevärt från omgivningen.
 5. beviljande av tillstånd för miljöåtgärder som gäller en byggplats enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen utom när den åtgärd som förändrar landskapet har en omfattande och betydande inverkan på stadsbilden eller när den förändrar omgivningen avsevärt.
  Den som beviljar tillstånd för miljöåtgärder behandlar ansökan i sin helhet om den utöver byggplatsen gäller ett annat område som hänför sig till byggprojektet.
 6. avvikelse från byggförbud enligt 81 § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Miljödirektören

 1. beviljar undantag från reningskraven på basnivå för hushållsavloppsvatten enligt 156 d § i miljöskyddslagen,
 2. beviljar befrielse från skyldigheten att leda in dagvattnet från fastigheten i kommunens dagvattensystem enligt 103 f § i markanvändnings- och bygglagen.

 

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören

 1. beslutar om förvärv och arrendering av tomter och andra områden om priset inte överstiger 1 000 000 euro och om behörigheten inte har tilldelats tomtchefen,
 2. beslutar om överlåtelse och utarrendering av områden med undantag för tomter i general- eller detaljplanerat område för mer än tio år, om behörigheten inte tilldelats tomtchefen,
 3. beslutar om förvärv, överlåtelse och ersättning av områden, andelar eller rättigheter som behövs för genomförande av detaljplan eller tomtindelning, om behörigheten inte tilldelats tomtchefen, med undantag för ersättningar enligt 108 § i markanvändnings- och bygglagen.
  Rätten att förvärva gäller också sådana områden utanför planen som omedelbart ansluter sig till objektet samt andelar i gemensamma områden som helt befinner sig utanför planen,
 4. beslutar om ändringar som gäller uppfyllande av skyldigheten att bebygga tomter som staden har sålt och utarrenderat,
 5. beslutar på arrendetagarens ansökan om avslutande av arrendeavtal för egnahemstomter innan avtalstiden har löpt ut.

 

Tomtchefen

 1. beslutar om överlåtelse av områden i general- eller detaljplanerat område med undantag för tomter, om områdets värde inte överstiger 100 000 euro, samt om utarrendering för högst tio år,
 2. beslutar om förvärv, överlåtelse och ersättning av områden, andelar eller rättigheter som behövs för genomförande av detaljplan eller tomtindelning, om objektets värde inte överstiger 500 000 euro, med undantag för ersättningar enligt 108 § i markanvändnings- och bygglagen.
  Rätten att förvärva gäller också sådana områden utanför planen som omedelbart ansluter sig till objektet samt andelar i gemensamma områden som helt befinner sig utanför planen,
 3. beslutar om användning av stadens fastigheter och områden och om beviljande av användningstillstånd, om ärendet inte ankommer på en annan myndighet.

Bostadschefen

 1. beslutar om godkännande av personer som får bostadsrätt, fastställande av maximipriser för bostadsrättsbostäder samt om övervakningsuppgifter enligt lagstiftningen om bostadsrätt,
 2. beslutar om beviljande av reparations-, energi- och hissbidrag jämte övervakningsuppgifter,
 3. beslutar om uthyrning av bostäder till staden och om uthyrning av stadens direktägda eller mellanhyrda bostäder,
 4. beslutar om val av invånare i bostäder som staden äger direkt eller hyr hos Esbo Bostäder Ab med undantag för bostäder där beslut om valet av invånare fattas av social- och hälsovårdssektorn, och
 5. beslutar om uppdrag som gäller övervakning av användningsbegränsade hyresbostäder och som enligt bostadslagstiftningen åligger kommunen.

 

Verkställande direktören för affärsverket Esbo lokaler

 1. beslutar om förvärv av byggnader och anläggningar på general- eller detaljplanerat område när priset inte överstiger 1 000 000 euro,
 2. godkänner planutkast och byggnadsredogörelser, allmänna arbetsredogörelser, byggnadsförklaringar och detaljerade planer för lokaler och andra byggnader.

 

Lokalchefen

 1. beslutar om hyrning av byggnader och lokaler (inte bostäder) när hyrestiden är högst tio år,
 2. beslutar om användning av stadens lokaler och andra byggnader och om beviljande av användningstillstånd, om ärendet inte ankommer på en annan myndighet.