5. Välfärds- och hälsosektorn

Välfärds- och hälsosektorn verksamhet enligt förvaltningsstadgan.

1 § Verksamhetsprincip

Välfärds- och hälsosektorn främjar och stöder invånarnas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande samt initiativtagande och gemensamt ansvar bland invånarna, förebygger sjukdomar och sociala problem och tryggar nödvändig social- och hälsovård enligt principerna om en hållbar utveckling.

2 § Organisation och ledning

Sektorn leds av omsorgsdirektören.

Sektorn består av följande resultatenheter:

  1. Familje- och socialtjänster, som leds av familje- och socialtjänstdirektören
  2. Hälsovård, som leds av hälsovårdsdirektören
  3. Äldreomsorg, som leds av äldreomsorgsdirektören.

Dessutom består sektorn av en stab som är underställd sektordirektören.

Omsorgsdirektören bestämmer genom en verksamhetsföreskrift närmare om organisationsstrukturen, uppgifterna och beslutanderätten.

3 § Resultatenheternas uppgifter

  1. Resultatenheten för familje- och socialtjänster ska handha och utveckla hälsovården och familjearbetet, barnskyddet, terapitjänsterna för barn samt socialtjänsterna för vuxna och handikappservicen, med undantag av ordnandet av tjänster för dem som behöver stöd för sysselsättning och främjandet av sysselsättning.
  2. Resultatenheten för hälsovård ska handha och utveckla hälsostationerna, munhälsovården samt mental- och missbrukstjänsterna. Resultatenheten för hälsovård ska handha uppgifter som gäller den specialiserade sjukvården och som staden ansvarar för.
  3. Resultatenheten för äldreomsorg ska handha och utveckla hemvården, boendeservicen och sjukhusvården.

 

4 § Stabens uppgifter

Staben ska stödja sektorledningen och tillsammans med koncernförvaltningen sörja för att stadens styr- och stödprocesser fungerar och är enhetliga.

5 § Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt

Bestämmelser om tjänsteinnehavares beslutanderätt ingår i personalstadgan, upphandlingsstadgan och verksamhetsföreskriften.

Bestämmelser om utövande av tjänsteinnehavares beslutanderätt i frågor som gäller socialvård samt åtgärder som ansluter till det fastställs genom beslut av nämnden.