3. Enheten för intern revision

Enheten för intern revision verksamhet enligt förvaltningsstadgan.

1 § Organisation och ledning

Enheten för intern revision lyder under stadsdirektören.

Enheten för intern revision leds av revisionsdirektören.

Stadsdirektören bestämmer genom verksamhetsföreskrift närmare om enheten för intern revisions organisationsstruktur, uppgifter och beslutanderätt.

2 § Enheten för intern revision, uppgifter

Enheten för intern revision svarar för att kontrollera och utvärdera att stadens interna kontroll och verksamhet är resultatinriktad, jämte expertuppdrag.

3 § Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt

Bestämmelser om tjänsteinnehavares beslutanderätt ingår i personalstadgan, upphandlingsstadgan och verksamhetsföreskrifter.