Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning är ett organ enligt kommunallagen. Rådet följer upp och främjar förverkligandet av rättigheterna för långtidssjuka kommuninvånare och kommuninvånare med funktionsnedsättning. Rådet tar initiativ och framställer förslag samt ger utlåtanden och ställningstaganden.

Gör personer med funktionsnedsättning synliga

Rådet för personer med funktionsnedsättning har till uppgift att följa upp och främja utvecklingen av rättigheterna och möjligheterna för långtidssjuka kommuninvånare och kommuninvånare med funktionsnedsättning i Esbo. Rådet vill göra personer med funktionsnedsättning synliga. Alla stadens tjänster ska lämpa sig för personer med funktionsnedsättning.

Rådet för personer med funktionsnedsättning, organisation

I rådet för personer med funktionsnedsättning finns representanter för patientorganisationer och organisationer för personer med funktionsnedsättning, sektorer och förtroendevalda samt en representant för stadsstyrelsen. Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning fungerar som sekreterare. Rådets verksamhet stöds av arbetsgruppen Rakennetaan kaikille (Vi bygger för alla), nätverket för social- och hälsovårdstjänster och bildningstjänsternas nätverk.

Rådets verksamhet styrs av en av stadsstyrelsen godkänd stadga.

Rådet för personer med funktionsnedsättning grundar sig på kommunallagen

Verksamheten inom rådet för personer med funktionsnedsättning grundar sig på 28 § i kommunallagen. Kommunstyrelsen ska inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. Kommunstyrelsen ska sörja för rådets verksamhetsförutsättningar.

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.