Jämlikhetskommittén

Jämlikhetskommittén följer upp hur jämlikhet och likabehandling förverkligas gentemot personalen och i stadens tjänster till Esboborna enligt lagen och Berättelsen om Esbo. Av kommittén kan man, särskilt med tanke på jämlikhet och likabehandling, begära utlåtande om ett ärende som är under beredning.

Jämlikhetskommittén har till uppgift att komma med initiativ och förslag till stadsstyrelsen och nämnderna i syfte att främja jämlikhet och likabehandling. Kommittén ska dessutom följa hur dessa värden förverkligas i de konkreta tjänsterna för kommunborna och inom stadens personalpolitik enligt kraven i den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män samt enligt jämställdhets- och likabehandlingsplanen som stadsstyrelsen godkände 16.1.2017. Stadsstyrelsen beslutar om jämlikhetskommitténs riktlinjer och om åtgärder enligt riktlinjerna.

Presidiet för jämlikhetskommittén fungerar som medlare vid behandling av trakasserier av förtroendevalda, om man inte lyckats lösa ärendena i andra organ. Det här tillvägagångssättet beskrivs i ARVOKAS-anvisningen.

Vi följer hur jämlikhet förverkligas också genom programmet för integrationsfrämjande, det handikappolitiska programmet och det äldrepolitiska programmet. Jämlikhetskommittén är med i kommunförbundets jämställdhetsnätverk.

Jämställdhetskommittén i Esbo grundades 1981. Jämställdhetskommitténs namn ändrades 2017 enligt stadsstyrelsens beslut till jämlikhetskommitté. Kommittén har en verksamhetsplan.

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen ska stadens anställda främja jämlikhet i all sin verksamhet.

Jämställdhetslagen, det vill säga lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986), förbjuder direkt och indirekt diskriminering på grund av kön och förpliktar till att främja jämställdhet mellan könen. Lagen innehåller också diskrimineringsskydd för könsminoriteter och förpliktelse att förebygga diskriminering.

Med jämlikhet avses i diskrimineringslagen (1325/2014) att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. 

I ett rättvist samhälle bör faktorer som gäller den enskilde som person, såsom härkomst eller hudfärg, inte påverka människors tillgång till utbildning, arbete och olika tjänster – de grundläggande fri- och rättigheterna tillkommer alla. 

I Finlands grundlag hänvisar jämlikhetsprincipen både till förbudet mot diskriminering och till människors jämlikhet inför lagen. Diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen preciserar förbudet mot diskriminering inom olika livsområden.

Esbo stads planer för likabehandling och jämställdhet inom tjänsteproduktion och personalpolitik finns ännu inte i tillgängligt format. Du kan be om dem av kaarina.salonenat(at)esbo.fi.

På sammanträdet iakttas spelreglerna för tryggare utrymmen

  • Lärande sker i olika takt, jag ger det tid. 
  • Jag agerar utifrån principen för välvilja. 
  • Jag respekterar, uppmuntrar och ger utrymme. 
  • Jag handlar på ett sätt som skapar förtroende. 
  • Jag respekterar varje individs fysiska integritet. 
  • Jag ger återkoppling och ingriper.