Äldrerådet

Esbo stads äldreråd bevakar Esboseniorernas intressen i kommunalpolitiken. Äldrerådet för fram de äldres synvinkel på stadens tjänster och stadsplanering.

Äldrerådets uppgifter

Främjar samarbetet mellan myndigheter och äldre samt pensionärs- och äldreorganisationer i Esbo.

Säkerställer den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka i staden.

Påverkar verksamhetsplaneringen, beredningen och uppföljningen inom stadens olika sektorer i ärenden som är betydelsefulla för den äldre befolkningens hälsa, välfärd, delaktighet, livsmiljö, boende, resor och förmåga att sköta sig själv och för de tjänster seniorerna behöver.

Deltar i beredningen av stadens plan för att stöda den äldre befolkningen enligt § 5 i äldreomsorgslagen.

Deltar årligen i en utvärdering om tillräckligheten och kvaliteten på den socialservice som äldre personer behöver enligt 6 § i äldreomsorgslagen.

Tar initiativ och farmställer förslag och ger utlåtanden till stadens myndigheter i frågor som gäller äldre.

 Utför andra uppgifter inom rådets verksamhetsområde på uppdrag av stadsstyrelsen.

Äldrerådet baserar sig på kommunallagen

Äldrerådets verksamhet grundar sig på 27 § i kommunallagen. Kommunstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar.

Äldrerådets protokoll

Äldrerådets utlåtanden och ställningstaganden