Dataskyddsbeskrivning Gemeskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Dataskyddsbeskrivning Behandling av personuppgifter: Gemeskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Publicerad: 1.1.2021

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, delaktighetsplattform Gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

osallistu.lu-palvelut.fi

1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad är personuppgiftsansvarig.

Registret hänför sig till utnyttjandet av en delaktighetsplattform som hör till Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram. På delaktighetsplattformen kan invånarna i västra Nyland och programmets övriga intressentgrupper delta i utvecklingen av tjänsterna och berätta om sina erfarenheter, förväntningar och önskemål.

I Västra Nylands social- och hälsovårdsprogrammet deltar alla kommuner i västra Nyland: Esbo, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå samt vård- och omsorgssamkommunen Karviainen, det vill säga Högfors och Vichtis.

2. Ansvarig person för registret

Jutta Tikkanen, programdirektör, LU-sote@espoo.fi

3. Kontaktperson för registret

Outi Huida, kommunikationschef, LU-sote@espoo.fi

4. Dataskyddsombud

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter används för att skapa medlems-id för plattformen, skicka inbjudningar till olika uppgifter på delaktighetsplattformen, såsom enkäter, webbdiskussioner och intervjuer samt för att utföra eventuella lottningar och för leverans av lottningspris.

6. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

7. Vilka uppgifter behandlas?

Registret kan innehålla följande information om varje medlem som är ansluten till gruppen:

  • För- och efternamn
  • Address
  • E-postadress
  • IP-adress.

8. Varifrån fås uppgifterna?

Uppgifterna fås av personen själv, när hen registrerar sig för att använda delaktighetsplattformen.

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Uppgifterna lagras under den tid Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram pågår eller tills deltagaren återkallar sitt medlemskap.

När medlemskapet upphör raderas alla personuppgifter, men till exempel enkätsvaren och diskussionskommentarerna finns kvar i anonym form i systemet.

10. Överförs uppgifter utanför EU/EES-området?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Uppgifterna lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer eller tills personen avregistrerar sig från e-postlistan eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen.

12. Hur skyddas uppgifterna?

Personuppgifter skyddas mot försvinnande, förstörelse, missbruk, obehörig åtkomst och överlåtelse genom adekvata dataskyddsmetoder. Endast anställda som har rätt att behandla kunduppgifter i sitt arbete har rätt att använda systemet som innehåller uppgifterna. Medlemmarna har endast tillgång till sina egna personuppgifter genom att använda sitt personliga användarnamn och lösenord. Medlemmarnas personuppgifter förvaras i en molntjänst och/eller databas som är skyddad med lösenord och brandvägg. Personer som hanterar personuppgifter är bundna av sekretessplikten.

13. Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: Kunders ratt till uppgifter

13.1 Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2. När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3. När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4. När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5. Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.