Utbildning för personalen

Med vår hjälp blir det enkelt att utveckla personalens yrkeskunskaper. Du kan utbilda din personal flexibelt och efter behoven med kortare eller längre utbildningspaket. Det finns gott om färdiga utbildningar att välja mellan och vid behov kan vi även skräddarsy ett utbildningspaket för ditt företag. Ibland kan det uppstå situationer där arbetet inte längre räcker till alla eller där arbetet ändrar form. Även i dessa situationer finner vi en lösning tillsammans. Vi hjälper dig att söka rätt sorts kompetens till rätt ställen.

Business Espoo erbjuder utbildningsinnehåll inom bland annat följande ämnesområden:

  • Utveckling av ledarskap och chefsarbete
  • Växelverkan i arbetsgemenskap och arbete i team
  • Finansiell kompetens
  • Juridisk kompetens
  • Bransch- och yrkeskunnande
  • Teknisk kompetens
  • Kompetens relaterad till förändringar i verksamhetsmiljön

Tjänster

Ledning och chefsarbete

När ditt företag växer blir ledningen och chefsarbetet samtidigt allt viktigare. När du anställer din första arbetstagare går du från att vara företagare till närmaste chef och när du anställer några till blir du teamledare. Det vardagliga arbetet att leda din personal, chefsarbetet, personalplaneringen och arbetshälsan är några områden som du kan utveckla inom vårt nätverk på många olika sätt.

 

Läroavtal

Läroavtal är ett smidigt sätt att utveckla kompetensen i ett företag. Du kan utbilda dig själv i egenskap av företagare eller uppdatera dina anställdas yrkeskompetens. Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för arbetsgivare. Läs mer om läroavtal

Arbetskraftsutbildning

Har du arbete men brist på arbetstagare i ditt företag? Om du behöver ny arbetskraft lönar det sig att kontrollera pågående arbetskraftsutbildning. Där kan du hitta arbetstagare som motsvarar dina behov. Du kan också avlägga olika slags tillståndskort och kompetenskort via arbets- och näringsbyråernas arbetskraftsutbildningar. Rekryteringsutbildning är ett gott alternativ om du som arbetsgivare inte hittar kompetenta arbetstagare och inga kompetenta personer kommer att ta examen i branschen inom en snar framtid. 

Kompetensutvecklingstjänster i förändringssituationer

Arbets- och näringsbyråns precisionsutbildning är skräddarsydd grundläggande eller kompletterande yrkesutbildning för företag och personal. Genom omställningsutbildning kan ett företag ta ansvar för de anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.

Processen vid ägarskifte kan underlättas genom att avlägga en examen eller en del av en examen. 

Företagarens karriärvägledning

En karriärvägledare kan kartlägga alternativen tillsammans med dig och identifiera lämpliga sätt att förvärva kompetens till företaget. Mer information finns på Omnias webbplats(extern länk) (på finska).

PrecisionsUtbildning

PrecisionsUtbildning är skräddarsydd utbildning för den nuvarande personalen i situationer där ett företags verksamhet eller den använda teknologin förändras. Utbildningen uppdaterar företagarens eller de anställdas kompetens så att den är i nivå med de nya kraven. Syftet är också att förhindra permitteringar eller uppsägningar. Utbildning kan ordnas under eller i stället för permitteringar för viss tid.

Läs mer om PrecisionsUtbildning (extern länk)arbets- och näringsbyråns webbplats(extern länk).

OmställningsUtbildning

OmställningsUtbildningen är avsedd för situationer där ett företag måste säga upp personal av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl. Med hjälp av OmställningsUtbildningen kan företaget stödja de uppsagda arbetstagarnas möjligheter att hitta ny sysselsättning eller permitterade arbetstagares färdigheter att gå över till andra positioner inom företaget. Utbildningen lämpar sig också för situationer där anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.

Utbildningen anpassas till deltagarnas behov och valet av deltagare och finansieringen sköts i samarbete mellan arbetsgivaren och arbets- och näringsförvaltningen.

Läs mer om OmställningsUtbildning på (extern länk)arbets- och näringsbyråns webbplats(extern länk).

Kompetenstjänsterna som stöd vid ägarskifte

Processen vid ägarskifte kan underlättas genom att avlägga en examen eller en del av en examen – i examensutbildning kan utvecklingsprojekt i det egna företaget ingå. Du kan förbereda ditt företag för försäljning eller om du ska köpa ett företag, kan du skaffa dig de kunskaper som behövs till exempel i ledarskapet eller chefsarbetet, för att stärka entreprenörsfärdigheterna och för att staka upp en ny riktning för det förvärvade företaget genom produkt- och serviceutveckling.

Exempel på lämpliga examina som stödjer processen i samband med ägarskifte är följande:

  • specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning
  • specialyrkesexamen i produktutveckling och
  • yrkesexamen för företagare.

Mer information om utbildningsalternativen finns på Omnias webbplats(extern länk) (på finska).