Ekonomiskt stöd och anställningsförhållande

Business Espoos experter ger sina affärspartner råd och hjälp vid ansökan om lönesubventioner och Esbotillägget.

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsök med sysselsättning beviljar arbetsgivare för att anställa en arbetslös arbetssökande. Lönesubvention kan beviljas: till ett belopp som täcker 30–50 procent av lönekostnaderna beroende på hur länge den som anställs varit arbetslös, när hen anställs för ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare eller på viss tid eller för läroavtalsutbildning. 

Läs mer på arbets- och näringsbyråns webbplats(extern länk)

Esbotillägget för sysselsättning

Esbotillägget för sysselsättning är ett bidrag från Esbo stad till arbetsgivare som anställer arbetslösa Esbobor med ett tidsbestämt anställningsavtal eller tillsvidareanställningsavtal. Tilläggets stödformer är rekryteringsstöd, lönesubvention eller stöd för uppdrag.

Esbotillägg, ansökningsvillkor och -anvisningar och ansökningsblankett

Finansieringstjänsten Talent Explorer

Med hjälp av Talent Explorer-finansiering(extern länk) kan du anställa en expert som ger dig nya kunskaper och expertis om målmarknaden för att främja företagets verksamhet på en ny internationell marknad. Finansieringstjänsten Talent Explorer är avsedd för små och medelstora företag samt för Mid Cap-företag (koncernomsättning högst 300 miljoner euro) i alla branscher, med undantag för de branscher som är undantagna från de minimis-finansiering (primär jordbruksproduktion, fiske och vattenbruk).

Finansieringstjänsten lämpar sig för företag som söker nya utländska marknader för en produkt, tjänst eller affärsmodell genom att anlita en expert. Företaget kan befinna sig i ett tidigt skede av internationaliseringen eller redan vara verksamt på exportmarknaden.

Projektstödet Targeted Mobility Scheme (TMS)

Mobilitetsinsatsen Targeted Mobility Scheme (TMS) erbjuder ekonomiskt stöd för internationell rekrytering. TMS-projektet koordineras av Arbetsförmedlingen i Sverige och det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar EURES.

Företag kan beviljas stöd 1 390–1 750 euro/rekryterad arbetstagare.

Stöd beviljas för introduktion av arbetstagaren och anpassning till det nya landet.
Observera att det primära stödvillkoret är kontakt med den EURES-sakkunniga i den egna regionen.

Stöd kan fås om

  • du ska rekrytera en person som varaktigt vistas i ett annat EU-land, Norge eller Island
  • du är villig att erbjuda arbete för minst sex månader och med minst 50 procents arbetstid
  • anställningsvillkoren och lönen är i enlighet med kollektivavtalet
  • ditt företag sysselsätter högst 250 personer
  • du kontaktar den EURES-sakkunniga vid AN-byrån i din region(extern länk). EURES-sakkunniga i Nyland når du via e-post: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi
  • du erbjuder ett introduktionsprogram för den nyanlända arbetstagaren. Programmet kan till exempel omfatta introduktion i arbetet och företaget eller assistans med registreringsärenden vid inflyttning i landet.

Mer information om stödvillkoren och ansökan finns på svenska arbetsförmedlingens webbplats:
EURES Targeted Mobility Scheme - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)(extern länk)

Anvisning för ansökan om stöd

Också arbetstagaren som du anställer kan ansöka om stöd från Targeted Mobility Scheme-projektet. Stödbeloppet är 1 300 euro vid ankomst till Finland. Stöd kan dessutom även ansökas för språkstudier, erkännande av examen och etablering av familjen. Be om mer information av de EURES-sakkunniga: kvrekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi.