Sortering och återvinning 

Invånarna svarar för sorteringen och återvinningen. 

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ger råd om sortering av avfall samt lagring och hantering av farligt avfall. Mer information om avfallshantering, sortering och återvinning finns i HRM:s Avfallsguide(extern länk) och på sidan Avfall och återvinning(extern länk)

Avfall som på grund av sin stora storlek, exceptionella art eller mängd inte lämpar sig för fastighetsspecifik avfallstransport ska i första hand föras till HRM:s Sortti-station eller någon annan mottagningsplats som ordnats av HRM. 

I Esbo har insamlingen av förpackningsavfall i regel ordnats fastighetsspecifikt. Hushåll som inte har någon fastighetsinsamling kan föra förpackningsavfallet till Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Oy:s ekopunkter(extern länk)

Den använda sandningsmakadamen (sandningssand) kan användas på nytt eller återvinnas i markbyggnad. Makadamen ska dock vara ren och den får inte innehålla skräp. Små mängder makadam som innehåller skräp eller som annars är överflödig kan mot betalning föras till HRM:s Sortti-stationer. Större mängder kan föras till Esbo stads jorddeponi (www.espoo.fi/maanvastaanotto(extern länk) på finska). 

Farligt avfall ska föras till insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushåll kan föras gratis till HRM:s insamlingsplatser för farligt avfall eller till Sortti-stationerna(extern länk)

Trasor och handdukar som använts vid bekämpning av små olje- och kemikalieskador som inträffat hemma samt de marksubstanser som eventuellt avlägsnats i samband med bekämpningen ska föras till insamling för farligt avfall.

Företagen och sammanslutningarna ansvarar själva för att identifiera, sortera och lagra avfall och problemavfall samt för att ordna transport och behandling.