Ordnande av och ansvar för avfallshanteringen

Det är i första hand avfallsinnehavaren, till exempel en enskild person, fastighetsinnehavaren eller ett företag, som ansvarar för ordnandet av avfallshanteringen. För hanteringen av kommunalt avfall som uppkommer i bostäderna i Esbo och vid kommunens verksamhet svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM(extern länk)

Kommunen eller HRM ansvarar inte för avfall som omfattas av det så kallade producentansvaret. Producentsammanslutningarna svarar bland annat för insamling av batterier och ackumulatorer, pappersprodukter, elektriska och elektroniska produkter samt kartong-, plast-, metall- och glasförpackningar. Dessa samlas in bland annat vid Rinki-ekopunkter. HRM samlar in förpackningsavfall från fastigheter med över 5 bostäder. 

Bostadsfastigheter och fritidsfastigheter är skyldiga att ansluta sig till den avfallshantering som ordnas av HRM.   

HRM kan enligt överenskommelse samla in bioavfall, plast-, glas- och kartongförpackningar samt små metallföremål också från fastigheter som har färre än 5 bostäder. Fastigheter med färre än 5 bostäder kan också sinsemellan komma överens om att inrätta gemensamma insamlingsplatser för fastigheterna. Läs mer om gemensamma insamlingsplatser(extern länk) 

Företagen och sammanslutningarna ansvarar själva med iakttagande av avfallshanteringsföreskrifter och lagstiftning för att identifiera, sortera och lagra avfall och problemavfall som uppkommit i den egna verksamheten samt för att ordna transport och behandling. 

Läs mer: 
Ordnande av fastigheters avfallshantering (HRM)(extern länk)  

Ansvar för och ordnande av avfallshanteringen (miljöförvaltningen)(extern länk)  

Ansvarsfördelningen inom avfallshanteringen (HRM)(extern länk)  

Vad betyder producentansvar för förpackningar? (Rinki)(extern länk)  

Producentansvar för förpackningar (miljöförvaltningen)(extern länk)  

Producentansvar för returpapper (miljöförvaltningen)(extern länk)