Miljötillsyn av djurstall

Hästuppfödning kan orsaka utsläpp och luktolägenheter som övergöder vatten. Bestämmelser om djurstall finns bland annat i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter. Miljötillsynen ska underrättas bland annat om inrättande av ett nytt häststall och om lagring av stallgödsel i stack.

Största delen av djurstallen i Esbo är häststall. De kan orsaka nitratutsläpp som övergöder vatten

Om djurstall och hantering och lagring av stallgödsel bestäms bland annat i nitratförordningen, det vill säga statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling. Med hjälp av Esbo stads miljöskyddsföreskrifter förebyggs förorening i stall, rastgårdar och betesgång. Där bestäms också om överlåtelse och spridning av stallgödsel.   

Esbo stads miljö- och byggnadstillsynscentral ska underrättas när häststallverksamhet inleds. Dessutom ska man göra en anmälan om lagring av stallgödsel i stack och om spridning av stallgödsel i november.   

Kirsi Järvisalo

miljöinspektör040 636 5476Miljövård PB 44 , Teknikvägen 15 02070 ESBO STAD