Återvinning av överskottsjord och avfall i markbyggnad

Återvinning av överskottsjord vid byggande

Återvinning eller deponering av överskottsjord från byggande kan kräva tillstånd enligt miljöskyddslagen. Jordfyllnad eller deponering av marksubstanser kan kräva särskilt tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen. Fråga om tillståndsbehovet av stadsmiljösektorns kundtjänst(extern länk).

Överskottsjord bör i första hand återvinnas i markbyggnad. Miljötillstånd behövs inte för återvinning av överskottsjord när man ser till att:  

  • marksubstanserna inte blir avfall,  
  • marksubstanserna inte har förhöjda halter av skadliga ämnen, 
  • marksubstanserna inte deponeras långvarigt (i allmänhet över 12 månader),  
  • återvinningen baserar sig på ett bygglov eller något annat tillstånd eller någon annan plan som godkänts av myndigheten.

Behovet av miljötillstånd

Om marksubstanserna blir avfall till exempel på grund av en lång deponering (i allmänhet över 12 månader), krävs det i regel miljötillstånd för återvinning. I vissa fall räcker det med en anmälan enligt 12 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter när man återvinner marksubstanser.

Långvarig deponering av marksubstanser, till exempel en deponi för överskottsmassor, kräver miljötillstånd.

Att beakta vid behandling av marksubstanser 

Icke-återvinningsbara marksubstanser eller marksubstanser för vilka det inte hittas en återvinningsplats ska föras till en lovlig mottagningsplats. Icke-förorenade marksubstanser och sandningsmakadam kan föras till exempel till jorddeponin i Vinkelkärr. 

På byggplatser kan det finnas sulfidlera som kan bli till sur sulfatjord som är skadlig för vattendrag. Uppkomsten av sur sulfatjord förhindras när sulfidlera inte släpps ut i kontakt med luften. 

Ren sandningsmakadam kan återvinnas i markbyggnad utan miljötillstånd eller anmälan när den inte har samlats in från ett område där det förekommit förorenande verksamhet. Makadamen får inte innehålla skräp. 

Återvinning av avfall i markbyggnad

Återvinningsbart avfall kan utnyttjas i markbyggnad antingen genom anmälningsförfaranden eller med miljötillstånd. Sådant avfall är till exempel betongkross och asfaltkross. Också marksubstanser kan vara avfall.

Om avfallsmängden är högst 500 ton, tillämpas i regel 12 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter.  Återvinningsplatsen får inte ligga på ett viktigt grundvattenområde. Anmälan ka göras till Esbo stads miljö- och byggnadstillsynscentral eller miljötillsyn senast 30 dagar innan avfallet återvinns. Gör en anmälan om återvinning av avfall i markbyggnad(extern länk)

Återvinning av en avfallsmängd som överstiger 500 ton betraktas i allmänhet som yrkesmässig avfallsbehandling eller avfallsbehandling i anläggning. Återvinningen kräver då registrering i datasystemet för miljövårdsinformation. För registreringen görs en anmälan om återvinning av avfall i markbyggnad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Om villkoren i förordningen om återvinning av vissa avfall i markbyggnad inte uppfylls till exempel i fråga om avfallets kvalitet eller grundvattnet, behövs miljötillstånd.  Gör en registreringsanmälan(extern länk)