Trafik och resor 

Smidiga resor mellan hemmet, arbetsplatsen, skolan och tjänsterna underlättar vardagen.  

Ett fungerande trafiksystem betjänar alla. Förutom människor ska också varor, servicefordon, underhållsmateriel och räddningsfordon kunna röra sig smidigt i staden.  

Stadsplaneringscentralens trafikplaneringsenhet ser till att människornas olika behov beaktas och att de skadliga effekterna av trafiken minimeras. 

 

Trafikplanering är en del av stadsplaneringen 

Esbos folkmängd ökar. För att trafiken och det utrymme som den behöver inte ska öka i samma förhållande, planeras nya bostäder i synnerhet i områden med goda kollektivtrafikförbindelser. I urbana centrum byggs trivsamma miljöer för fotgängare där allt som invånarna behöver i sin vardag är lättillgängligt. 

Målet är att minimera olägenheterna och främja en smidig trafik 

Målet med trafikplaneringen i Esbo är att stödja i synnerhet sådana trafikformer som inte är så skadliga som motorfordonstrafiken. Bilarna kräver mer utrymme på gator, vägar och parkeringsplatser än fotgängare, cyklister och kollektivtrafiken. Biltrafiken orsakar mer buller, utsläpp och trafikolyckor. Där trafikleder för motorfordon behövs kan vi minimera olägenheterna genom placering av funktioner, bullerhinder och andra planeringslösningar. 

Främjandet av andra färdsätt underlättar också biltrafiken. Ju fler personer som går, cyklar eller använder kollektivtrafik, desto smidigare fungerar biltrafiken. 

Planering i olika skalor 

Trafiksystemet utvecklas och trafiken planeras på många olika nivåer. Detaljerna i planerna preciseras och tidtabellen för genomförandet blir kortare ju noggrannare planeringsnivån är. 

Esbo, de övriga kommunerna i huvudstadsregionen och staten har avtalat om riktlinjerna för markanvändning, boende och trafik. Planeringen av huvudstadsregionens trafiksystem leds av Helsingforsregionens trafik (HRT). Esbo samarbetar också med Nylands förbund, som utarbetar landskapsplanen.  

Trafikplanering på olika plannivåer 

I utredningsplaneringen av trafiken bedöms trafikmängderna och trafikens verkningar långt in i framtiden. I generalplanen anges de grundläggande lösningarna för trafiken, såsom de viktigaste vägarna, gatorna, kollektivtrafikförbindelserna och cykelbanorna.  

Vid beredningen av detaljplanen omfattar trafikplaneringen till exempel tomtgator, kollektivtrafikhållplatser, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. I detaljplaneringen säkerställs att det finns tillräckligt med plats för de trafiklösningar som behövs i allmänna områden. Dessutom utfärdas bestämmelser om ordnande av interna trafiklösningar, såsom parkering, i detaljplanen. 

Från planer till gator 

I Esbo ansvarar trafikplaneringsenheten vid stadsplaneringscentralen för trafikplaneringen inom generalplaneringen och detaljplaneringen. Därefter utarbetar stadsteknikcentralen en noggrannare gatu- och byggplan. Stadsteknikcentralen ansvarar också för byggandet och underhållet av gatorna samt för trafikregleringen, såsom trafikljus och trafikmärken.  

Kollektivtrafiken planeras av Helsingforsregionens trafik (HRT). 

Hela Esbo